8.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 5/17


Recurs introdus la 24 august 2017 de Uniwersytet Wrocławski împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 13 iunie 2017 în cauza T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(Cauza C-515/17 P)

(2018/C 005/24)

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Uniwersytet Wrocławski (reprezentanți: A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

Concluziile recurentei

anularea ordonanței atacate;

constatarea că acțiunea a fost valabil formulată;

obligarea celeilalte părți din procedură la plata integrală a cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Se întemeiază pe circumstanța că interpretarea dată de Tribunal cu privire la aplicarea acestei dispoziții este eronată și contrară principiilor proporționalității și subsidiarității, întrucât nu ține seama de faptul că raportul juridic respectiv, care leagă consilierul juridic de universitate, se bazează pe independența și pe egalitatea părților și că, în sistemul de drept polonez, profesia de consilier juridic este, prin însăși natura sa, caracterizată prin independență și prin absența oricărei subordonări față de terți, fiind o profesie întemeiată pe încrederea publicului.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 119 din Regulamentul de procedură al Tribunalului din 23 aprilie 2015. Acest motiv se întemeiază pe faptul că Tribunalul și-a prezentat motivele într-un mod eronat, dat fiind faptul că a utilizat expresii abstracte în motivarea ordonanței atacate și că nu a făcut referire la faptele prezentei cauze în punctul de vedere expus, ceea ce a limitat în mod semnificativ posibilitatea recurentei de a se apăra într-o manieră efectivă.