8.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 5/17


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 13. jūnija rīkojumu lietā T-137/16 Uniwersytet Wrocławski/ Pētniecības izpildaģentūra (REA) 2017. gada 24. augustā iesniedza Uniwersytet Wrocławski

(Lieta C-515/17 P)

(2018/C 005/24)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Uniwersytet Wrocławski (pārstāvji – A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt pārsūdzēto rīkojumu;

atzīt prasību par pamatotu;

piespriest otrai lietas dalībniecei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Savienības Tiesas statūtu 19. panta pārkāpums. Šis pamats ir balstīts uz to, ka interpretācija, ko Vispārējā tiesa ir izdarījusi, piemērojot šo tiesību normu, esot nepareiza un pretrunā samērīguma un subsidiaritātes principiem tādēļ, ka tajā nav ņemts vērā, ka norādītās tiesiskās attiecības, kas advokātu saista ar augstskolu, ir balstītas uz pušu neatkarību un vienlīdzību, bet Polijas tiesību sistēmā advokāta profesiju būtībā raksturo neatkarība un pakļautības attiecību ar trešajām personām neesamība un tā ir profesija, kam ir sabiedriska uzticamība.

Ar otro pamatu tiek apgalvots 2015. gada 23. aprīļa Vispārējās tiesas Reglamenta 119. panta pārkāpums. Šis pamats ir balstīts uz to, ka Vispārējā tiesa esot kļūdaini norādījusi rīkojuma pamatojumu, proti, pārsūdzētā rīkojuma pamatojumā tā esot izdarījusi abstraktus apgalvojumus un neesot izteikusi viedokli par šīs lietas faktiskajiem apstākļiem, kas ievērojami esot ierobežojis prasītājas iespējas faktiski aizstāvēties.