8.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 5/17


Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2017 Uniwersytetem Wrocławskim proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. června 2017 ve věci T-137/16, Uniwersytet Wrocławski v. Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(Věc C-515/17 P)

(2018/C 005/24)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Uniwersytet Wrocławski (zástupci: A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek, advokáti)

Další účastnice řízení: Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení;

určil, že žaloba byla řádně podána;

uložil další účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku se týká porušení článku 19 statutu Soudního dvora Evropské unie. Tento důvod je založen na skutečnosti, že Tribunál při použití tohoto ustanovení jej nesprávně vyložil v rozporu se zásadami proporcionality a subsidiarity, protože nezohledňuje, že sporný právní vztah mezi právním zástupcem (radca prawny) vysoké školy a vysokou školou je založen na nezávislosti a rovnosti stran a povolání právního zástupce (radca prawny) je v polském právním systému charakterizované ve své podstatě nezávislostí a absencí podřízenosti vůči třetím osobám, přičemž jde o povolání založené na veřejné důvěře.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článku 119 jednacího řádu Tribunálu ze dne 23. dubna 2015. Tento důvod je založen na skutečnosti, že Tribunál nesprávně odůvodnil rozhodnutí, neboť v odůvodnění napadeného usnesení zformuloval abstraktní výpověď a vyjádřený názor nezohledňuje skutkové okolnosti projednávané věci, čímž bylo značně omezeno právo navrhovatele na účinnou obranu.