8.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 5/17


Жалба, подадена на 24 август 2017 г. от Uniwersytet Wrocławski срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 13 юни 2017 г. по дело T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(Дело C-515/17 P)

(2018/C 005/24)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Uniwersytet Wrocławski (представители: A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek, adwokaci)

Друга страна в производството: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното определение,

да се постанови, че подадената пред Общия съд жалба е допустима,

насрещната страна да бъде осъдена да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Като първо основание за обжалване се сочи нарушение на член 19 от Статута на Съда на Европейския съюз. Нарушението е налице поради това, че за целите на прилагането на тази разпоредба Общият съд я тълкува неправилно и в разрез с принципите на пропорционалност и субсидиарност, доколкото не съобразява обстоятелството, че правоотношението между правния съветник и висшето училище се гради на независимост и равнопоставеност на страните, а в полската правна система професията правен съветник по същество се отличава с независимост и липса на субординация спрямо трети лица и се ползва с обществено доверие.

Като второ основание за обжалване се изтъква нарушение на член 119 от Процедурния правилник на Общия съд от 23 април 2015 г. Нарушението е налице поради това, че Общият съд не излага надлежни мотиви за определението си, а всъщност мотивите му съдържат абстрактно изявление и не свързват дадената преценка с фактическите обстоятелства по настоящото дело, което значително ограничава възможностите за ефективна защита на жалбоподателя.