6.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeidshof te Antwerpen (Belgien) den 21 augusti 2017 – Christa Plessers mot PREFACO NV, Belgische Staat

(Mål C-509/17)

(2017/C 374/27)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Arbeidshof te Antwerpen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Christa Plessers

Motparter: PREFACO NV, Belgische Staat

Tolkningsfråga

Är den rätt att välja som tillkommer förvärvaren enligt artikel 61 4 § (nu artikel 61 3§) i den belgiska lagen av den 31 januari 2009 om att fortsätta ett företags verksamhet (WCO) – som ingår i kapitel 4 i avdelning 4 i denna lag, som reglerar företagsrekonstruktion genom överlåtelse under myndighetstillsyn – förenlig med direktiv 2001/23/EG (1) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, särskilt med artiklarna 3 och 5 i det direktivet, såvitt nämnda företagsrekonstruktion genom överlåtelse under myndighetstillsyn används för att behålla hela eller delar av överlåtaren eller hans verksamhet?


(1)  Rådets direktiv av den 12 mars 2001 (EUT L 82, 2001, s. 16).