6.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 374/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) 21. avgusta 2017 – Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Zadeva C-509/17)

(2017/C 374/27)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Arbeidshof te Antwerpen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Christa Plessers

Tožena stranka: PREFACO NV, Belgische Staat

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pravica izbire prevzemnika, določena v členu 61(4) (zdaj člen 61(3)) belgijskega zakona z dne 31. januarja 2009 o kontinuiteti podjetij (zakon WCO)) – kot del poglavja 4 naslova 4 tega zakona, s katerim je urejena „sodna reorganizacija s prenosom pod nadzorom sodišča“ – združljiva z evropsko Direktivo 2001/23 (1) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov, zlasti njenima členoma 3 in 5, če je ta „sodna reorganizacija s prenosom pod nadzorom sodišča“ izvedena z namenom ohranitve celotnega podjetja odsvojitelja ali dela tega podjetja oziroma njegovih dejavnosti?


(1)  Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 98).