6.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 374/19


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Arbeidshof te Antwerpen (België) op 21 augustus 2017 — Christa Plessers tegen PREFACO NV, Belgische Staat

(Zaak C-509/17)

(2017/C 374/27)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Arbeidshof te Antwerpen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Christa Plessers

Verweerders: PREFACO NV, Belgische Staat

Prejudiciële vraag

Is het keuzerecht voor de overnemer uit artikel 61, § 4 (thans artikel 61, § 3) van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO-wet), als onderdeel van hoofdstuk 4 van titel 4 van deze wet waarbij de „gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag” wordt geregeld, in de mate dat deze „gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag” is aangewend met het oog op het behoud van het geheel of en gedeelte van de vervreemder of van zijn activiteiten, in overeenstemming met de Europese richtlijn 2001/23/EG (1) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, in het bijzonder met de artikelen 3 en 5 van deze richtlijn?


(1)  Richtlijn van de Raad van 12 maart 2001 (PB 2001, L 82, blz. 16).