6.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidshof te Antwerpen (Belgia) 21. augustil 2017 – Christa Plessers versus PREFACO NV, Belgische Staat

(Kohtuasi C-509/17)

(2017/C 374/27)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeidshof te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Christa Plessers

Kostjad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: PREFACO NV, Belgische Staat

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1), eelkõige selle artiklitega 3 ja 5 on kooskõlas Belgia 31. jaanuari 2009. aasta seaduse ettevõtjate tegevuse jätkumise kohta (edaspidi „WCO“) 4. jao 4. peatükis „Saneerimismenetlus ülemineku kaudu kohtu järelevalve all“ sisalduva artikli 61 § -ga 4 (nüüd artikli 61 § 3) ette nähtud omandaja valikuõigus, kui „saneerimismenetlus ülemineku kaudu kohtu järelevalve all“ toimub eesmärgiga säilitada võõrandajast ettevõtja, selle osa või tegevus?


(1)  Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/23/EÜ (EÜT 2001, L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98).