16.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/22


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 21 август 2017 г. — Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Дело C-507/17)

(2017/C 347/30)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Google Inc.

Ответник: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Други страни: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press и др., Article 19 и др., Internet Freedom Foundation и др., Défenseur des droits

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли „правото на премахване от резултатите при търсене“, изведено от Съда на Европейския съюз в неговото решение от 13 май 2014 г. (1) на основание на разпоредбите на член 12, буква б) и член 14, буква а) от Директивата от 24 октомври 1995 г., (2) да се тълкува в смисъл, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, уважава искане за премахване от резултатите при търсене, е длъжно да извърши това премахване за всички имена на домейни на своята интернет търсачка, така че спорните връзки да не се показват повече, независимо откъде се извършва търсенето по името на подалото искането лице, дори ако търсенето се извършва извън териториалния обхват на Директивата от 24 октомври 1995 г.?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли „правото на премахване от резултатите при търсене“, изведено от Съда на Европейския съюз в посоченото по-горе негово решение, да се тълкува в смисъл, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, уважава искане за премахване от резултатите при търсене, е длъжно да заличи единствено спорните връзки от показаните резултати при търсене, извършено по името на подалото искането лице, в името на домейна, съответстващ на държавата, в която се счита, че е направено искането, или, по-общо, в имената на домейн на интернет търсачката, съответстващи на националните ѝ разширения за всички държави — членки на Европейския съюз?

3)

Освен това, в допълнение към посоченото в точка 2 задължение, трябва ли „правото на премахване от резултатите при търсене“, изведено от Съда на Европейския съюз в посоченото по-горе негово решение, да се тълкува в смисъл, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, уважава искане за премахване от резултатите при търсене, е длъжно да заличи — чрез т. нар. техника „блокиране на географски принцип“, от IP адрес, за който се смята, че се намира в държавата, в която пребивава лицето с „право на премахване от резултатите при търсене“ — спорните резултати от търсенията, извършени по неговото име, или дори, по-общо, от IP адрес, за който се счита, че се намира в една от държавите членки, за които се прилага Директивата от 24 октомври 1995 г., при това независимо от името на домейна, използван от извършващия търсенето интернет потребител?


(1)  Решение от 13 май 2014 г., Google Spain и Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).