20.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 18 augusti 2017 – Germanwings GmbH mot Wolfgang Pauels

(Mål C-501/17)

(2017/C 392/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Germanwings GmbH

Motpart: Wolfgang Pauels

Tolkningsfråga

Utgör en skada på ett flygplansdäck som orsakas av en skruv (främmande objekt/FOD) på start- eller landningsbanan en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 (1)?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).