20.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 392/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Köln (Duitsland) op 18 augustus 2017 — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

(Zaak C-501/17)

(2017/C 392/18)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Köln

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: Germanwings GmbH

Geïntimeerde: Wolfgang Pauels

Prejudiciële vraag

Vormt de beschadiging van een vliegtuigband door een op de start- of landingsbaan liggende schroef (vreemd voorwerp/FOD) een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 (1)?


(1)  Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).