20.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 18. august 2017 — Germanwings GmbH mod Wolfgang Pauels

(Sag C-501/17)

(2017/C 392/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Germanwings GmbH

Sagsøgt: Wolfgang Pauels

Præjudicielt spørgsmål

1)

Udgør beskadigelsen af et flyvemaskinedæk som følge af en skrue (fremmedlegeme/FOD (Foreign Object Damage)), der ligger på start- eller landingsbanen, en usædvanlig omstændighed i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 (1)?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).