20.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 392/13


Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 18 август 2017 г. — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

(Дело C-501/17)

(2017/C 392/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Въззивник: Germanwings GmbH

Въззиваем: Wolfgang Pauels

Преюдициален въпрос

Представлява ли повредата на самолетна гума, причинена от намиращ се на пистата за кацане или за излитане винт (чужд обект/„Foreign Object Damage“), извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1)?


(1)  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).