6.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/18


2017 m. rugpjūčio 14 d.Corte di Appello di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(Byla C-494/17)

(2017/C 374/26)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di Appello di Trento

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR

Priešpriešinio apeliacinio skundo pareiškėjas: Fabio Rossato

Atsakovė: Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Prejudicinis klausimas

Ar Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pridėto prie 1999 m. birželio 28 d. Direktyvos 1999/70/EB (1), 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama kaip draudžianti taikyti Italijos 2015 m. Įstatymo 1 straipsnio 95, 131 ir 132 dalis, kuriose numatytas dėstytojų ir mokytojų nuolatinis įdarbinimas ateityje, o ne retroaktyviai, ir nenumatyta galimybė išsiieškoti žalą, kaip proporcingos, pakankamai veiksmingos ir atgrasančios priemonės, kad užtikrintų visišką Bendrojo susitarimo normų veiksmingumą, kai šis susitarimas pažeidžiamas piktnaudžiaujant terminuotomis darbo sutartimis ankstesniu laikotarpiu nei tas, kuriam daro poveikį šios normos?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).