6.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 374/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 10. avgusta 2017 – kazenski postopek zoper Alfonsa Verlezzo in druge

(Zadeva C-487/17)

(2017/C 374/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranke v postopku v glavni stvari

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Prilogo k Sklepu 2014/955/EU (1) in Uredbo EU št. 1357/2014 (2) v zvezi z razvrščanjem odpadkov z zrcalnimi številkami razlagati tako, da mora povzročitelj odpadka, kadar njegova sestava ni znana, opraviti predhodno opredelitev in s kakšnimi morebitnimi omejitvami?

2.

Ali je treba raziskavo nevarnih snovi opraviti na podlagi predhodno določenih enotnih metod?

3.

Ali mora raziskava nevarnih snovi temeljiti na natančnem in reprezentativnem preizkusu, ki upošteva sestavo odpadka, če je že znana ali ugotovljena v fazi opredelitve, ali pa se lahko raziskava nevarnih snovi opravi na podlagi verjetnostnih meril ob upoštevanju tistih, ki bi bile lahko razumno prisotne v odpadku?

4.

Ali je treba v dvomu ali, če ni mogoče z gotovostjo ugotoviti prisotnosti nevarnih snovi v odpadku, tega na podlagi previdnostnega načela vseeno razvrstiti in obravnavati kot nevaren odpadek?


(1)  2014/955/EU: Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2014, L 370, str. 44).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL 2014, L 365, str. 89).