6.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 10. augustil 2017 – kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: Alfonso Verlezza jt

(Kohtuasi C-487/17)

(2017/C 374/23)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Eelotsuse küsimused

1.

Kas otsuse 2014/955/EL (1) lisa ja määrust (EL) nr 1357/2014 (2) tuleb või ei tule peegelkoodidega jäätmete klassifitseerimisel tõlgendada nii, et kui jäätmete koostis ei ole teada, peab jäätmetekitaja neid eelnevalt iseloomustama, ning kui jah, siis millises ulatuses?

2.

Kas ohtlike ainete sisaldust tuleb kontrollida ühtsete eelnevalt kindlaks määratud meetoditega?

3.

Kas ohtlike ainete sisaldus tuleb leida täpse ja representatiivse kontrolli teel, mille juures võetaks arvesse jäätmete koostist, kui see on juba teada või iseloomustamise faasis kindlaks tehtud, või võib ohtlike ainete sisalduse leida hoopis tõenäosuskriteeriumide põhjal, lähtudes sellest, milliste ainete esinemine jäätmetes on usutav?

4.

Kas kahtluste korral või siis, kui jäätmetes sisalduvaid ohtlikke aineid või nende puudumist on võimatu kindlalt tuvastada, tuleks need jäätmed ettevaatuspõhimõtte kohaselt klassifitseerida igal juhul ohtlikeks jäätmeteks ning neid sellistena töödelda?


(1)  2014/955/EL: komisjoni 18. detsembri 2014. aasta otsus, millega muudetakse jäätmenimistut käsitlevat otsust 2000/532/EÜ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ (ELT L 370, lk 44).

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, lk 89).