16.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Irlanti) on esittänyt 9.8.2017 – Neculai Tarola v. Minister for Social Protection

(Asia C-483/17)

(2017/C 347/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Neculai Tarola

Vastapuoli: Minister for Social Protection

Ennakkoratkaisukysymys

Jos unionin toisen jäsenvaltion kansalainen, joka on ensin käyttänyt 12 kuukauden ajan oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, saapuu vastaanottavaan valtioon ja työskentelee siellä (muuten kuin määräaikaisessa työsuhteessa) kahden viikon ajanjakson, jolta hänelle maksetaan palkkaa, ja sen jälkeen joutuu tahtomattaan työttömäksi, säilyttääkö kyseinen kansalainen tällöin työntekijän aseman vielä vähintään kuuden kuukauden ajan direktiivin 2004/38/EY (1) 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, jolloin hän olisi oikeutettu sosiaaliavustuksiin tai mahdollisesti sosiaaliturvaetuuksiin samalla perusteella kuin jos hän olisi vastaanottavassa valtiossa asuva tämän valtion kansalainen?


(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).