23.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 357/4


2017 m. rugpjūčio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-482/17)

(2017/C 357/06)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (1);

priteisti iš Europos Parlamento ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Nepatenkinus šių reikalavimų, ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamos direktyvos 1 straipsnio 6 dalį tiek, kiek ja Direktyva 91/477/EEB (2) papildoma 5 straipsnio 3 dalimi ir 6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa;

panaikinti ginčijamos direktyvos 1 straipsnio 7 dalį tiek, kiek ja Direktyva 91/477/EEB papildoma 7 straipsnio 4a dalimi;

panaikinti ginčijamos direktyvos 1 straipsnio 19 punktą tiek, kiek juo:

Direktyvos 91/477/EEB I priedo II dalies A kategorija papildoma 6, 7 ir 8 punktais,

keičiama Direktyvos 91/477/EEB I priedo II dalies B kategorija,

Direktyvos 91/477/EEB I priedo II dalies C kategorija papildoma 6 punktu,

keičiama Direktyvos 91/477/EEB I priedo III dalis;

priteisti iš Europos Parlamento ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su įgaliojimų suteikimo principo pažeidimu. Ginčijama direktyva priimta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio pagrindu, nors ja nesiekiama panaikinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, o tik užkirsti kelią nusikaltimams ir terorizmui. Sąjungos teisės aktų leidėjas neturi kompetencijos priimti suderinimo priemonių šioje srityje.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su proporcingumo principo pažeidimu. Sąjungos teisės aktų leidėjas visiškai nesprendė priimamų priemonių proporcingumo klausimo ir sąmoningai nesurinko visos informacijos (pavyzdžiui, neatliko poveikio analizės), kad galėtų tinkamai įvertinti, ar laikomasi šio principo. Neatlikęs tokio vertinimo Sąjungos teisės aktų leidėjas priėmė akivaizdžiai neproporcingą priemonę, kuria buvo uždrausti kai kurių rūšių pusiau automatiniai ginklai, kurie, beje, nėra naudojami Europos Sąjungoje vykdant teroristinius išpuolius, sugriežtinus kai kurių minimaliai nesaugių ginklų (senovinių ginklų kopijų ar akivaizdžiai visam laikui naudoti netinkamų ginklų) reglamentavimą ir galiausiai uždraudus turėti tam tikras dėtuves.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su teisinio saugumo principo pažeidimu. Teisinio saugumo požiūriu naujai apibrėžtos uždraustų ginklų kategorijos (A7 ir A8) ir draudimas turėti didesnį nei nustatytą dėtuvių skaičių yra visai neaiškūs ir neleidžia suinteresuotiesiems asmenims vienareikšmiškai žinoti jų teisių ir pareigų. Be to, Direktyvos 91/477/EEB 7 straipsnio 4a dalis, iš dalies pakeista ginčijama direktyva, (vadinamoji „grandfathering clause“) faktiškai įpareigoja valstybes nares priimti nacionalinės teisės nuostatą, kuri turės atgalinį poveikį.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su diskriminacijos draudimo principo pažeidimu. Nors Direktyvos 91/477/EEB 6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa, iš dalies pakeista ginčijama direktyva, atrodo panaši į neutralią priemonę, tačiau iš tikrųjų jos taikymo sąlygos, nenurodžius atsižvelgiant į ginčijamos direktyvos tikslus jokių objektyvių priežasčių, yra suformuluotos taip, kad jas gali atitikti tik Šveicarijos ginklų palikimo baigus karo tarnybą sistema.


(1)  OL L 137, 2017, p. 22.

(2)  OL L 256, 1991, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 11 t., p. 3.