30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/4


Recurs introdus la 8 august 2017 de Guardian Europe Sàrl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 7 iunie 2017 în cauza T-673/15, Guardian Europe/Uniunea Europeană

(Cauza C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Guardian Europe Sàrl (reprezentanți: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Uniunea Europeană, reprezentată de (1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de (2) Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curţii:

1)

să anuleze hotărârea atacată în măsura în care la punctul 3 din dispozitivul acesteia s-a respins în parte cererea de despăgubiri formulată de Guardian Europe în temeiul articolelor 268 şi 340 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

2)

stabilirea faptului că se poate pronunţa ea însăşi cu privire la temeinicia cererii de despăgubiri formulate de recurentă şi, în consecinţă

a)

obligarea Uniunii Europene, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să acorde Guardian Europe despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a faptului că Tribunalul nu s-a pronunţat într-un termen rezonabil, în conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi cu articolul 6 paragraful 1 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, şi anume în următoarele cuantumuri: (i) 1 388 000 de euro cu titlu de costuri de oportunitate/beneficiu nerealizat; (ii) 143 675,78 euro cu titlu de comisioane de constituire a garanţiei suplimentare şi (iii) prejudiciu moral exprimat sub forma unui procent adecvat din amenda aplicată Guardian prin decizia în litigiu;

b)

obligarea Uniunii Europene, reprezentată de Comisie şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, să acorde Guardian Europe despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării principiului egalităţii de tratament de către Comisie şi de către Tribunal, şi anume în următoarele cuantumuri: (i) 7 712 000 de euro cu titlu de costuri de oportunitate/beneficiu nerealizat şi (ii) prejudiciu moral exprimat sub forma unui procent adecvat din amenda aplicată Guardian prin decizia în litigiu;

c)

acordarea de dobânzi compensatorii la sumele solicitate la litera (a) (începând din 27 iulie 2010 până la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs) şi la litera (b) (începând din 19 noiembrie 2010 până la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs) calculate la rata anuală a inflației constatată pentru perioada în cauză de Eurostat în statul membru (Luxemburg) în care este stabilită Guardian Europe;

d)

să acorde dobânzi moratorii la sumele solicitate la literele (a) şi (b) începând de la data pronunţării hotărârii Curţii în prezentul recurs şi până la plata integrală, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale;

3)

dacă este cazul, cu titlu subsidiar în raport cu fiecare dintre sumele solicitate la punctul 2 literele (a)-(d), să trimită cauza la Tribunal spre rejudecare pentru ca acesta să se pronunţe cu privire la temeinicia acţiunii şi

4)

să oblige pârâtele la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în cadrul prezentului recurs şi al procedurii în faţa Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

1)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 TFUE şi 340 al doilea paragraf TFUE şi a aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene, întrucât a concluzionat că Guardian Europe nu a suferit nicio pierdere a beneficiului nerealizat ca urmare a nepronunţării Tribunalului într-un termen rezonabil în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

2)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, a aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene şi a ajuns la concluzii inexacte din punct de vedere material, această inexactitate reieşind din cuprinsul înscrisurilor prezentate Tribunalului, atunci când acesta a reţinut că Guardian Europe a suportat numai 82 % din prejudiciul aferent comisioanelor de constituire a garanţiei bancare plătibile în perioada de întârziere nerezonabilă a Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

3)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a concluzionat că Guardian Europe nu a suferit un prejudiciu moral ca urmare a nepronunţării într-un termen rezonabil în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia;

4)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 TFUE şi 340 al doilea paragraf TFUE şi aplicat în mod eronat conceptul „întreprindere” în dreptul Uniunii Europene, întrucât a statuat că încălcarea principiului egalităţii de tratament în Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei – Sticlă plată (1) şi în Hotărârea Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia, nu a cauzat Guardian Europe o pierdere a beneficiului nerealizat;

5)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a statuat că încălcarea principiului egalităţii de tratament în Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei – Sticlă plată şi în Hotărârea Tribunalului în cauza T-82/08, Guardian Industries Corp. şi Guardian Europe Sàrl/Comisia, nu a cauzat Guardian Europe un prejudiciu moral şi

6)

În hotărârea sa, Tribunalul a încălcat articolele 268 şi 340 al doilea paragraf TFUE, întrucât a considerat că numai o hotărâre pronunţată de o instanţă de ultim grad de jurisdicţie – şi, prin urmare, nu de Tribunal – poate angaja răspunderea pentru prejudicii cauzate ca urmare a încălcării dreptului Uniunii Europene.


(1)  Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/39165 – Sticlă plată).