30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/4


2017 m. rugpjūčio 8 d.Guardian Europe Sàrl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-673/15, Guardian Europe/Europos Sąjunga

(Byla C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Guardian Europe Sàrl, atstovaujama solisitoriaus C. O’Daly, advokato F. Louis

Kitos proceso šalys: Europos Sąjunga, atstovaujama 1) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir 2) Europos Komisijos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

1)

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, kiek jo rezoliucinės dalies 3 punkte iš dalies atmestas Guardian Europe reikalavimas atlyginti žalą, pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 268 straipsniu ir 340 straipsnio antra pastraipa;

2)

nuspręsti, kad Teisingumo Teismas pats gali priimti sprendimą dėl apeliantės reikalavimų atlyginti žalą pagrįstumo ir atitinkamai

a)

priteisti iš Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atlyginti žalą, kurią Guardian Europe patyrė dėl to, kad Bendrasis Teismas neišnagrinėjo bylos per protingą terminą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, būtent toliau nurodytas sumas: i) 1 388 000 EUR alternatyvių sąnaudų ar negauto pelno; ii) 143 675,78 EUR papildomų garantijos mokesčių ir iii) neturtinę žalą, kurios suma išreikšta ginčijamame sprendime Guardian paskirtos baudos atitinkama procentine dalimi;

b)

priteisti iš Europos Sąjungos, atstovaujamos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atlyginti žalą, kurią Guardian Europe patyrė dėl to, kad Komisija ir Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą, būtent toliau nurodytas sumas: i) 7 712 000 EUR alternatyvių sąnaudų ar negauto pelno ir ii) neturtinę žalą, kurios suma išreikšta ginčijamame sprendime Guardian paskirtos baudos atitinkama procentine dalimi;

c)

skirti kompensacines palūkanas už a ir b papunkčiuose nurodytas sumas, skaičiuojamas atitinkamai nuo 2010 m. liepos 27 d. ir nuo 2010 m. lapkričio 19 d. iki Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio apeliacinio skundo priėmimo dienos, taikant metinės infliacijos normą, kurią už atitinkamą laikotarpį Eurostatas konstatavo valstybėje narėje (Liuksemburgas), kurioje įsteigta Guardian Europe;

d)

skirti delspinigius už a ir b papunkčiuose nurodytas sumas, skaičiuojamus nuo Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio apeliacinio skundo paskelbimo iki visos sumos sumokėjimo dienos, taikant normą, kurią Europos centrinis bankas (ECB) taiko pagrindinėms savo refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentiniais punktais;

3)

arba, prireikus, dėl bet kurios iš 2 punkto a–d papunkčiuose nurodytų sumų grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ieškinio pagrįstumo; ir

4)

priteisti iš kitų bylos šalių padengti apeliantės bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu procesu ir procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą ir klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“, kai nusprendė, jog tai, kad byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija, Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo per protingą terminą, nelėmė jokio Guardian Europe pelno praradimo.

2.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“ ir priėjo iš esmės klaidingas išvadas (klaidingumas akivaizdus iš Bendrajam Teismui pateiktų dokumentų), kai nusprendė, kad Guardian Europe patyrė tik 82 % nuostolių, susijusių su banko garantijos mokesčiais, kuriuos reikėjo sumokėti už laikotarpį, kuriuo Bendrasis Teismas nepagrįstai vėlavo priimti sprendimą byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

3.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai padarė išvadą, kad Guardian Europe nepatyrė neturtinės žalos dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino nesilaikymo byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

4.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą ir klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“, kai nusprendė, kad Guardian Europe neprarado pelno dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo Komisijos sprendime C(2007) 5791 final –Lakštinis stiklas (1) ir Bendrojo Teismo sprendime byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

5.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai nusprendė, kad Guardian Europe nepatyrė neturtinės žalos dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo Komisijos sprendime C(2007) 5791 final – Lakštinis stiklas ir Bendrojo Teismo sprendime byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

6.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai nusprendė, jog Sąjungos atsakomybė už Sąjungos teisės pažeidimu padarytą žalą gali atsirasti tik dėl galutinės instancijos teismo (taigi ne Bendrojo Teismo) sprendimo.


(1)  2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas C(2007) 5791 final dėl [SESV 101] straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio procedūrų (byla COMP/39165 – Lakštinis stiklas).