30.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/4


A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-673/15. sz., Guardian Europe kontra Európai Unió ügyben 2017. június 7-én hozott ítélete ellen a Guardian Europe Sàrl által 2017. augusztus 8-án benyújtott fellebbezés

(C-479/17. P. sz. ügy)

(2017/C 369/05)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Guardian Europe Sàrl (képviselők: C. O’Daly Solicitor, F. Louis avocat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió, amelyet (1) az Európai Unió Bírósága és (2) az Európai Bizottság képvisel

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

helyezze hatályon kívül az ítéletet annyiban, amennyiben a rendelkező rész 3) pontja részben elutasította a Guardian Europe által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 268. cikkére és 340. cikkének második bekezdésére alapított kártérítési keresetet;

2)

állapítsa meg, hogy a Bíróság saját maga érdemben el tudja bírálni a fellebbező kártérítési követelését, ennek megfelelően pedig:

a)

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése alapján kötelezze az Európai Unió Bírósága által képviselt Európai Uniót, hogy térítse meg a Guardian Europe részére azokat a károkat, amelyek annak következtében érték őt, hogy a Törvényszék elmulasztott észszerű időn belül határozatot hozni, vagyis a következő összegeket: (i) alternatív költségek/elmaradt haszon 1 388 000 euró összegben; (ii) további bankgarancia-költségek 143 675,78 euró összegben, valamint (iii) a határozatban a Guardiannel szemben kiszabott bírság megfelelő százalékában kifejezett nem vagyoni károk;

b)

kötelezze az Európai Unió Bírósága által képviselt Európai Uniót, hogy térítse meg a Guardian Europe részére az egyenlő bánásmód elvének a Bizottság és a Törvényszék általi megsértése folytán bekövetkező károkat, vagyis a következő összegeket: (i) alternatív költségek/elmaradt haszon 7 712 000 euró összegben; valamint (ii) a határozatban a Guardiannel szemben kiszabott bírság megfelelő százalékában kifejezett nem vagyoni károk;

c)

ítéljen meg kompenzációs kamatot az a) pontban megjelölt összegek (2010. július 27-től a Bíróság által a jelen fellebbezés tárgyában hozandó ítélet meghozataláig) és a b) pontban megjelölt összegek (2010. november 19-től a Bíróság által a jelen fellebbezés tárgyában hozandó ítélet meghozataláig), az Eurostat által a kérdéses időszakra abban a tagállamban (Luxembourgban) megállapított éves inflációs rátának megfelelő mértékben, amelyben a Guardian Europe székhellyel rendelkezik;

d)

ítéljen meg késedelmi kamatot az a) pontban és a b) pontban megjelölt összegek után a Bíróság által a jelen fellebbezés tárgyában hozandó ítélet meghozatalától a teljes kifizetésig, az Európai Központi Bank (EKB) által a fő refinanszírozási műveleteire vonatkozóan alkalmazottnak megfelelő, két százalékponttal növelt mértékben;

3)

amennyiben releváns, a 2) pont a)–d) pontjának bármelyikéhez képest vagylagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez annak érdekében, hogy a keresetet érdemben bírálja el, valamint

4)

az alpereseket kötelezze a felperes részéről a jelen fellebbezési eljárásban és a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, továbbá elmulasztotta alkalmazni a „vállalkozás” európai uniós jogban kialakított fogalmát, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a Guardian Europe-nak nem maradt el semmilyen haszna azáltal, hogy a Törvényszék a T-82/08. sz., Guardian Industries Corp. és Guardian Europe Sàrl kontra Bizottság ügyben elmulasztott észszerű időn belül határozatot hozni;

2)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, elmulasztotta alkalmazni a „vállalkozás” európai uniós jogban kialakított fogalmát, továbbá alapvetően pontatlan megállapításokat tett (e pontatlanság a Törvényszékhez benyújtott dokumentumok alapján nyilvánvaló), amikor megállapította, hogy a Guardian Europe a T-82/08. sz., Guardian Industries Corp. és Guardian Europe Sàrl kontra Bizottság ügyben a Törvényszék által okozott aránytalan késedelem időtartama alatt fizetendő bankgarancia-költségeknek csak 82 %-a tekintetében szenvedett kárt;

3)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, amikor megállapította, hogy a Guardian Europe-nak nem keletkezett nem vagyoni kára azáltal, hogy a Törvényszék a T-82/08. sz., Guardian Industries Corp. és Guardian Europe Sàrl kontra Bizottság ügyben elmulasztott észszerű időn belül határozatot hozni;

4)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, továbbá elmulasztotta alkalmazni a „vállalkozás” európai uniós jogban kialakított fogalmát, amikor kimondta, hogy az egyenlő bánásmód elvének a C(2007) 5791 végleges – „síküveg” bizottsági határozatban, (1) valamint a Törvényszék által a T-82/08. sz., Guardian Industries Corp. és Guardian Europe Sàrl kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben történő megsértése folytán a Guardian Europe-nak nem maradt el haszna;

5)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, amikor kimondta, hogy az egyenlő bánásmód elvének a C(2007) 5791 végleges – „síküveg” bizottsági határozatban, valamint a Törvényszék által a T-82/08. sz., Guardian Industries Corp. és Guardian Europe Sàrl kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben történő megsértése folytán a Guardian Europe-nak nem keletkezett nem vagyoni kára, valamint

6)

A Törvényszék az ítéletében megsértette az EUMSZ 268. cikket és az EUMSZ 340. cikk második bekezdését, amikor kimondta, hogy az európai uniós jog megsértéséért fennálló kártérítési felelősséget csak a végső fokon eljáró bíróság – vagyis nem a Törvényszék – ítélete alapozhatja meg.


(1)  Az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2007. november 28-án hozott C(2007) 5791 végleges bizottsági határozat (COMP/39165 – „síküveg” ügy).