30.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 369/4


Guardian Europe Sàrl’i 8. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 7. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-673/15: Guardian Europe versus Euroopa Liit

(Kohtuasi C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Guardian Europe Sàrl (esindajad: solicitor C. O’Daly, advokaat F. Louis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liit, keda esindavad 1) Euroopa Liidu Kohus ja 2) Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

1)

tühistada kohtuotsus selles osas, milles jäeti resolutsiooni punktiga 3 rahuldamata kahju hüvitamise nõue, mille Guardian Europe oli esitanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 268 ja artikli 340 teisel lõigu alusel;

2)

tuvastada, et Euroopa Kohus saab ise teha sisulise otsuse apellandi kahju hüvitamise nõude osas, ja sellele vastavalt

a)

mõista Euroopa Liidult, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, Guardian Europe’ile välja hüvitis kahju eest, mis tekkis seetõttu, et Üldkohus ei jõudnud mõistliku aja jooksul kohtulahendini, vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikele 1, järgmistes summades: 1) saamata jäänud tulu 1 388 000 eurot; 2) täiendavad garantiikulud 143 675,78 eurot; ja 3) mitterahaline kahju väljendatult asjakohase protsentuaalse osana selle otsusega Guardianile määratud trahvist;

b)

mõista Euroopa Liidult, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, Guardian Europe’ile välja hüvitis kahju eest, mis tekkis seetõttu, et komisjon ja Üldkohus rikkusid võrdse kohtlemise põhimõtet, järgmistes summades: 1) saamata jäänud tulu 7 712 000 eurot; ja 2) mitterahaline kahju väljendatult asjakohase protsentuaalse osana selle otsusega Guardianile määratud trahvist;

c)

mõista välja tasandusintress summadelt, millele on viidatud punktis a (alates 27. juunist 2010 kuni kuupäevani, mil Euroopa Kohus teeb käesolevas apellatsiooniasjas kohtuotsuse) ja punktis b (alates 19. novembrist 2010 kuni kuupäevani, mil Euroopa Kohus teeb käesolevas apellatsiooniasjas kohtuotsuse), Guardian Europe’i asukohaliikmesriigi (Luksemburgi) aastase inflatsioonimääraga, mille on asjassepuutuva ajavahemiku suhtes kindlaks määranud Eurostat;

d)

mõista välja viivis punktides a ja b nimetatud summadelt alates kuupäevast, mil Euroopa Kohus teeb käesolevas apellatsiooniasjas kohtuotsuse, kuni nende summade täieliku maksmiseni vastavalt määrale, mille on kehtestanud Euroopa Keskpank enda põhiliste refinantseerimisoperatsioonide suhtes ja millele lisandub kaks protsendipunkti;

3)

teise võimalusena nõude 2 punkti a, b, c või d suhtes saata asi tagasi Üldkohtusse hagi suhtes uue sisulise otsuse tegemiseks; ja

4)

mõista apellandi kulud käesolevas apellatsioonimenetluses ja Üldkohtu menetluses välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

1)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku ning jättis arvestamata liidu õiguse mõiste „ettevõtja“, kui ta järeldas, et Guardian Europe’il ei jäänud tulu saamata selle tõttu, et Üldkohus ei jõudnud kohtuasjas T-82/08: Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl vs. komisjon kohtulahendini mõistliku aja jooksul;

2)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku, jättis arvestamata liidu õiguse mõiste „ettevõtja“ ja jõudis sisuliselt ebatäpsetele järeldustele, mille ebatäpsus ilmneb Üldkohtule esitatud dokumentidest, kui ta märkis, et Guardian Europe’ile tekkis ajavahemikus, mil Üldkohus kohtuasjas T-82/08: Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl vs. komisjon lahendini jõudmisel ebamõistlikult viivitas, ainult 82 % maksmisele kuuluvate garantiikuludega seotud kahjudest;

3)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku, kui ta järeldas, et Guardian Europe’ile ei tekkinud mittevaralist kahju sellest, et kohtuasjas T-72/08: Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl vs. komisjon ei jõutud lahendini mõistliku aja jooksul;

4)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku ning jättis arvestamata liidu õiguse mõiste „ettevõtja“, kui ta otsustas, et Guardian Europe’il ei jäänud tulu saamata seetõttu, et komisjoni otsuses K(2007) 5791 (lõplik) (1) – lehtklaas ning Üldkohtu otsuses kohtuasjas T-82/08: Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl vs. komisjon rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet;

5)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku, kui ta otsustas, et Guardian Europe’ile ei tekkinud mittevaralist kahju seetõttu, et komisjoni otsuses K(2007) 5791 (lõplik) – lehtklaas ning Üldkohtu otsuses kohtuasjas T-82/08: Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl vs. komisjon rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet; ja

6)

Üldkohus rikkus oma otsuses ELTL artiklit 268 ja artikli 340 teist lõiku, kui ta märkis, et vastutus liidu õiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise eest saab tekkida ainult kõrgeima astme kohtu – seega mitte Üldkohtu – otsusest.


(1)  Komisjoni 28. novembri 2007. aasta otsus K(2007) 5791 (lõplik) [EÜ] artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39165 – Lehtklaas).