16.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 347/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4 augusti 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas mot Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Mål C-476/17)

(2017/C 347/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Motpart: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Föreligger det ett intrång i fonogramframställarens ensamrätt till mångfaldigande av dennes fonogram enligt artikel 2 c i direktiv 2001/29/EG (1) när små tonsekvenser hämtas från dennes fonogram och överförs till ett annat fonogram?

2)

Utgör ett fonogram som innehåller små tonsekvenser som överförts från ett annat fonogram ett exemplar av det andra fonogrammet i den mening som avses i artikel 9.1 b i direktiv 2006/115/EG (2)?

3)

Kan medlemsstaterna anta en bestämmelse – såsom 24 § stycke 1 UrhG – i vilken klargörs att skyddsområdet för fonogramframställarnas ensamrätt till mångfaldigande (artikel 2 c i direktiv 2001/29/EG) och spridning (artikel 9.1 b i direktiv 2006/115/EG) av deras fonogram inskränks på ett sådant sätt att ett självständigt verk som har skapats genom en fri användning av deras fonogram får användas utan deras samtycke?

4)

Används ett verk eller annat alster i den mening som avses i artikel 5.3 d i direktiv 2001/29/EG i citatsyfte om det inte framgår att det är fråga om en användning av ett främmande verk eller annat främmande alster?

5)

Föreligger det ett utrymme för skönsmässig bedömning vid införlivandet av de unionsrättsliga bestämmelserna om fonogramframställarnas rätt till mångfaldigande och spridning (artikel 2 c i direktiv 2001/29/EG och artikel 9.1 b i direktiv 2006/115/EG) och om undantag eller inskränkningar av dessa rättigheter (artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29/EG och artikel 10.2 första meningen i direktiv 2006/115/EG) i nationell lagstiftning?

6)

På vilket sätt ska de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna beaktas vid fastställandet av omfattningen av skyddet för fonogramframställarnas rätt till mångfaldigande (artikel 2 c i direktiv 2001/29/EG) och spridning (artikel 9.1 b i direktiv 2006/115/EG) av deras fonogram och räckvidden av undantag eller inskränkningar av dessa rättigheter (artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29/EG och artikel 10.2 första meningen i direktiv 2006/115/EG)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 2006, s. 28).