16.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 347/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 4. avgusta 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Zadeva C-476/17)

(2017/C 347/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Toženi stranki: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali gre za poseg v izključno pravico reproduciranja fonograma proizvajalca fonogramov iz člena 2(c) Direktive 2001/29/ES (1), če se iz njegovega fonograma odvzamejo in na drug fonogram prenesejo najmanjši zvočni deli?

2.

Ali gre pri fonogramu, ki vsebuje najmanjše zvočne dele, ki so bili preneseni iz drugega fonograma, za kopijo drugega fonograma v smislu člena 9(1)(b) Direktive 2006/115/ES (2)?

3.

Ali lahko države članice sprejmejo ureditev, ki – tako kot določba člena 24(1) UrhG – področje varstva izključne pravice reproduciranja (člen 2(c) Direktive 2001/29/ES) in distribuiranja (člen 9(1)(b) Direktive 2006/115/ES) fonograma proizvajalca fonogramov omejuje tako, da se lahko samostojno delo, ki je nastalo v okviru proste uporabe njegovega fonograma, izkorišča brez njegovega soglasja?

4.

Ali se delo ali drug predmet sorodnih pravic v smislu člena 5(3)(d) Direktive 2001/29/ES uporablja za namene citiranja, če ni mogoče ugotoviti, da se uporablja tuje delo ali drug predmet sorodnih pravic?

5.

Ali predpisi prava Unije o pravici reproduciranja in distribuiranja proizvajalca fonogramov (člen 2(c) Direktive 2001/29/ES in člen 9(1)(b) Direktive 2006/115/ES) in o izjemah ali omejitvah teh pravic (člen 5(2) in (3) Direktive 2001/29/ES in člen 10(2), prvi stavek, Direktive 2006/115/ES) v nacionalnem pravu puščajo manevrski prostor za prenos direktiv?

6.

Na kakšen način je treba pri določitvi obsega varstva izključne pravice reproduciranja (člen 2(c) Direktive 2001/29/ES) in distribuiranja (člen 9(1)(b) Direktive 2006/115/ES) fonograma proizvajalca fonogramov in izjem ali omejitev teh pravic (člen 5(2) in (3) Direktive 2001/29/ES in člen 10(2), prvi stavek, Direktive 2006/115/ES) upoštevati temeljne pravice iz Listine EU o temeljnih pravicah?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

(2)  Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL 2006, L 376, str. 28).