16.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 4. augusta 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Vec C-476/17)

(2017/C 347/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaní: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Žalobcovia: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Prejudiciálne otázky

1.

Ide o zásah do výlučného práva výrobcu zvukového záznamu na jeho rozmnožovanie, ktoré vyplýva z článku 2 písm. c) smernice 2001/29/ES (1), keď sa z jeho zvukového záznamu odoberú najmenšie zvukové sekvencie a prenesú na iný zvukový záznam?

2.

Predstavuje zvukový záznam, ktorý obsahuje najmenšie zvukové sekvencie prenesené z iného zvukového záznamu, v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2006/115/ES (2) kópiu druhého zvukového záznamu?

3.

Môžu členské štáty zaviesť ustanovenie, ktoré – rovnako ako ustanovenie § 24 ods. 1 Urheberrechtsgesetz (zákon o autorskom práve) – objasňuje, že rozsah ochrany výlučného práva výrobcu zvukového záznamu na rozmnožovanie (článok 2 písm. c) smernice 2001/29/ES) a na rozširovanie (článok 9 ods. 1 písm. b) smernice 2006/115/ES) jeho zvukového záznamu je imanentne obmedzený takým spôsobom, že samostatné dielo, ktoré bolo vytvorené voľným použitím jeho diela, sa môže využívať bez jeho súhlasu?

4.

Je dielo alebo iný predmet ochrany v zmysle článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29/ES používané na účely citácie, keď nie je možné rozoznať, že ide o používanie cudzieho diela alebo iného cudzieho predmetu ochrany?

5.

Pripúšťajú ustanovenia práva Únie k právu výrobcu zvukového záznamu na rozmnožovanie a rozširovanie (článok 2 písm. c) smernice 2001/29/ES a článok 9 ods. 1 písm. b) smernice 2006/115/ES) a výnimky z týchto práv, či ich obmedzenia (článok 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES a článok 10 ods. 2 prvá veta smernice 2006/115/ES) diskrečnú právomoc pri ich preberaní do vnútroštátneho práva?

6.

Akým spôsobom sa pri určovaní rozsahu ochrany výlučného práva výrobcu zvukového záznamu na rozmnožovanie (článok 2 písm. c) smernice 2001/29/ES) a rozširovanie (článok 9 ods. 1 písm. b) smernice 2006/115/ES) jeho zvukového záznamu a pôsobnosti výnimiek z týchto práv alebo ich obmedzení (článok 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES a článok 10 ods. 2 prvá veta smernice 2006/115/ES) majú zohľadniť základné práva podľa Charty základných práv Európskej únie?


(1)  Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 28.