13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 2. augusta 2017 – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

(Vec C-473/17)

(2017/C 382/37)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Repsol Butano S.A.

Žalovaná: Administración del Estado

Prejudiciálne otázky

1.

Je opatrenie spočívajúce v stanovení maximálnej ceny fľaše so skvapalneným plynom ako opatrenie na ochranu sociálne slabých odberateľov, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility (1), zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z týchto okolností alebo súčasne viaceré z nich:

toto opatrenie sa prijme so všeobecnou platnosťou pre všetkých spotrebiteľov a na neurčitú dobu, „kým sa podmienky konkurencie a hospodárskej súťaže na tomto trhu nebudú považovať za dostatočné“,

toto opatrenie platí už viac ako [1]8 rokov,

toto opatrenie môže pomôcť zachovať situáciu, v ktorej existuje nízka konkurencia, keďže bráni vstupu nových dodávateľov na trh?

2.

Je opatrenie spočívajúce v povinnej distribúcii skvapalneného plynu vo fľašiach do domácností ako opatrenie na ochranu sociálne slabých odberateľov alebo odberateľov, ktorí bývajú v ťažko prístupných oblastiach, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility, zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z okolností uvedených v predchádzajúcej otázke alebo súčasne nastanú viaceré z nich?


(1)  Rozsudok z 20. apríla 2010, Federutility a i., C-265/08, EU:C:2010:205.