2.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 330/9


Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S kontra Stadt Solingen

(C-465/17. sz. ügy)

(2017/C 330/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperesek: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Alperes: Stadt Solingen

Az eljárásban részt vesznek: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Sürgős betegek mentőautóban sürgősségi ellátást nyújtó ápoló/mentőtiszt által történő ellátása és betegek betegszállító járműben ápoló/mentőtiszt által történő ellátása esetében a 2014/24/EU irányelv (1) 10. cikkének h) pontja értelmében a 7525000-7 (Mentési szolgáltatások), és 85143000-3 (Mentőszolgálat) CPV-kód alá tartozó, „állampolgárok védelmét célzó, polgári védelmi és veszélymegelőzési szolgáltatásokról” van-e szó?

2)

Lehet-e úgy értelmezni a 2014/24/EU irányelv 10. cikkének h) pontját, hogy „nonprofit szervezetek vagy egyesületek” különösen olyan segélyszervezetek, amelyeket a nemzeti jog állampolgárok védelmét és polgári védelmet ellátó szervezetként ismer el?

3)

A 2014/24/EU irányelv 10. cikkének h) pontja szerinti „nonprofit szervezetek vagy egyesületek”olyan szervezetek-e, amelyek célja közszolgáltatatási feladatok ellátása, és amelyek nem üzleti vállalkozásként működnek és az esetlegesen elért nyereségüket céljuk elérése érdekében újrabefektetik?

4)

A beteg mentőtiszt/mentős-segéd általi ellátása mellett betegszállító járműben történő szállítása (ún. szakképzett személy közreműködésével végzett egészségügyi szállítás) olyan, a 2014/24/EU irányelv 10. cikkének h) pontja szerinti „betegszállítási mentőszolgáltatásnak” minősül-e, amely nem tartozik a kivétel hatálya alá, és amelyre 2014/24/EU irányelv vonatkozik?


(1)  A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 65. o.).