2.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 330/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 2. srpna 2017 – Falck Rettungsdienste GmbH a Falck A/S v. Stadt Solingen

(Věc C-465/17)

(2017/C 330/12)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Falck Rettungsdienste GmbH a Falck A/S

Odpůrce: Město Solingen

Vedlejší účastníci řízení: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz a Kreisverband Solingen e.V.

Předběžné otázky

1)

Jedná se při péči o akutní pacienty v sanitním voze a jejich ošetřování pracovníkem/sanitářem zdravotnické záchranné služby a při péči o pacienty ve vozidle pro převoz nemocných a jejich ošetřování pracovníkem/pomocníkem zdravotnické záchranné služby o „služby civilní obrany, civilní ochrany a prevence nebezpečí“ ve smyslu čl. 10 písm. h) směrnice 2014/24/EU (1), které spadají pod kódy CVP 7525000-7 (sanitní služby) a 85143000-3 (služby sanitní přepravy)?

2)

Lze čl. 10 písm. h) směrnice 2014/24/EU chápat tak, že „neziskové organizace nebo sdružení“ jsou zejména takové charitativní organizace, které jsou podle vnitrostátního práva uznány za organizace civilní ochrany a obrany?

3)

Jsou „neziskové organizace nebo sdružení“ ve smyslu čl. 10 písm. h) směrnice 2014/24/EU takové organizace, jejichž cíl spočívá v plnění úkolů veřejného zájmu, které nejsou zaměřeny na dosahování zisku a které reinvestují případné zisky za účelem dosažení cíle organizace?

4)

Je přeprava pacienta v sanitce pod dohledem sanitáře/pomocníka zdravotnické záchranné služby (tzv. kvalifikovaná přeprava nemocných) „službou sanitní přepravy pacientů“ ve smyslu čl. 10 písm. h) směrnice 2014/24/EU, která není dotčena oborovou výjimkou a pro kterou platí uvedená směrnice?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).