2.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 330/9


Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 2 август 2017 г. — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen

(Дело C-465/17)

(2017/C 330/12)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Ответник: Stadt Solingen

Други участници в производството: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.

Преюдициални въпроси

1)

Представляват ли обслужването и грижата за спешни пациенти в линейка за оказване на спешна медицинска помощ от медицински специалист/парамедик и обслужването и грижата за пациенти в линейка за транспортиране на пациенти от парамедик/санитар „услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности“ по смисъла на член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС (1), обхванати от кодове 75252000-7 (услуги по аварийна безопасност) и 85143000-3 (превоз с линейка) по CVP (Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки)?

2)

Може ли член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС да се разбира в смисъл, че „организации и сдружения с нестопанска цел“ са и организациите за оказване на помощ, признати съгласно националното право за организации за гражданска защита и гражданска отбрана?

3)

Представляват ли „организациите или сдруженията с нестопанска цел“ по смисъла на член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС организации или сдружения, които имат за цел изпълнението на задачи по предоставяне на обществени услуги, нямат търговски цели и евентуалната им печалба се реинвестира с оглед на постигането на целите на организацията?

4)

Представлява ли превозът на пациент с линейка за транспортиране на пациенти, придружен само от парамедик/санитар (т.нар. квалифициран медицински транспорт) „превоз на пациенти с линейка“ по смисъла на член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС, който не се обхваща от отрасловото изключение и за който се прилага Директива 2014/24/ЕС?


(1)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).