4.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/27


Odvolanie podané 26. júla 2017: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) zo 16. mája 2017 vo veci T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank/Európska centrálna banka

(Vec C-450/17 P)

(2017/C 293/31)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (v zastúpení: A. Glos, T. Lübbig a M. Benzing, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska centrálna banka (ECB), Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 vo veci T-122/15;

zrušiť rozhodnutie ECB z 5. januára 2015 (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) a nariadiť zachovanie účinkov nahradzovaného rozhodnutia ECB z 1. septembra 2014 (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ISPWNVBNQWU0W18/1);

subsidiárne, zrušiť uvedený rozsudok Všeobecného súdu a vec mu vrátiť;

zaviazať ECB na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Prvý odvolací dôvod: Porušenie práva Únie pri výklade a uplatnení článku 6 ods. 4 nariadenia JMD (1) a článku 70 nariadenia o rámci JMD (2)

Všeobecný súd nesprávne vyložil relevantné ustanovenia článku 6 ods. 4 podods. 2 nariadenia JMD v spojení s článkom 70 ods. 1 nariadenia o rámci JMD. Nesprávne prišiel k záveru, že „osobitné okolnosti“, ktoré musia viesť ku klasifikácii inštitúcie ako menej dôležitej inštitúcie existujú iba v prípade, keď priamy dohľad vykonaný vnútroštátnymi orgánmi prispieva viac k dosiahnutiu cieľov nariadenia JMD než priamy dohľad ECB. Všeobecný súd vychádzal pri svojom výklade iba z anglického znenia nariadenia o rámci JMD a porušil tým zásadu, že všetky jazykové znenia sú rovnako záväzné. Všeobecný súd nesprávne neuskutočnil výklad noriem vo svetle predpisov vyššej právnej sily, čo predstavuje zásadu proporcionality uplatňovanú v oblasti právomoci. Nesprávne odmietol existenciu zjavne nesprávneho posúdenia pri ohodnotení skutkových okolností, ktorého sa dopustila ECB a rovnako ako predtým ECB dostatočne nepreskúmal, či sa má odvolateľka na základe ňou predložených špecifických a skutkových okolností kvôli „osobitným okolnostiam“ podľa článku 6 ods. 4 podods. 2 nariadenia JMD v spojení s článkom 70 ods. 1 nariadenia o rámci JMD klasifikovať ako menej dôležitá inštitúcia. Všeobecný súd tým porušil svoju povinnosť uskutočniť úplné preskúmanie, či nedošlo k omylu v posúdení v napadnutom rozhodnutí.

2.

Druhý odvolací dôvod: Skreslenie napadnutého rozhodnutia a nesprávne posúdenie požiadaviek odôvodnenia

Všeobecný súd skreslil odôvodnenie napadnutého rozhodnutia a nahradil odôvodnenie ECB svojím vlastným odôvodnením. Keďže skreslil obsah napadnutého rozhodnutia, nebral do úvahy, že rozhodnutie nenaplnilo požiadavku práva Únie v súvislosti s povinnosťou odôvodnenia: odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nie je logické a je vnútorne rozporuplné.

3.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil vád konania zavedením aspektov, ktoré nie sú predmetom konania

Rozsudok Všeobecného súdu porušuje právo odvolateľky byť vypočutá a zásadu kontradiktórnosti konania. Odôvodnenie rozsudku uvádza základné aspekty pre rozhodnutie sporu, ktoré ako také neboli predmetom prerokovania v súdnom konaní.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 2013, s. 63).

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 2014, s. 1).