30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/3


Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 25. julija 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 7. junija 2017 v zadevi T-673/15, Guardian Europe/Evropska unija

(Zadeva C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in K. Sawyer, agenta)

Druge stranke v postopku: Guardian Europe Sàrl, Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe;

kot neutemeljen zavrne predlog družbe Guardian Europe, ki ga je podala na prvi stopnji, da se ji dodeli znesek 936 000 EUR za stroške bančne garancije kot odškodnina za škodo, ki naj bi jo utrpela zaradi kršitve razumnega roka sojenja v zadevi T-82/08; ali, povsem podredno, to odškodnino zmanjša na 299 251,64 EUR skupaj s kompenzacijskimi obrestmi, izračunanimi upoštevajoč dejstvo, da je ta znesek sestavljen iz različnih zneskov, ki so zapadli ob različnem času;

družbi Guardian Europe naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pravil glede zastaranja, kadar gre za nadaljevano izgubo, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da zatrjevana premoženjska škoda zaradi plačila stroškov bančne garancije, ki je bilo opravljeno več kot pet let pred vložitvijo tožbe, ni zastarala.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma vzročne zveze, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da je bila kršitev razumnega roka sojenja odločilni razlog zatrjevane premoženjske škode zaradi plačila stroškov bančne garancije, čeprav v skladu z ustaljeno sodno prakso odločitev družbe same, da med postopkom pred sodišči Unije ne bo plačala globe, pomeni odločilni razlog za plačilo takih stroškov.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi obdobja, v katerem je zatrjevana premoženjska škoda nastala, in na neobstoj obrazložitve, saj je Splošno sodišče ugotovilo, ne da bi to obrazložilo, da je obdobje, v katerem je nastala zatrjevana premoženjska škoda zaradi plačila stroškov bančne garancije, lahko drugačno od obdobja, za katerega je določilo, da je v njem prišlo do nezakonitega ravnanja, ki naj bi povzročilo navedeno škodo.

4.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava zaradi prekomernega povračila pri dodelitvi kompenzacijskih obresti, saj je Splošno sodišče pritožnici dodelilo kompenzacijske obresti od zneska od datuma, ko tega zneska še ni dolgovala.