30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/3


Odvolanie podané 25. júla 2017: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

(Vec C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram and K. Sawyer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Guardian Europe Sàrl; Európska únia, zastúpená Európskou komisiou

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietol ako nedôvodný návrh spoločnosti Guardian Europe uvedený v prvostupňovom konaní, ktorým sa táto spoločnosť domáha zaplatenia sumy 936 000 eur v súvislosti s nákladmi na bankovú záruku v rámci náhrady škody, ktorá jej bola údajne spôsobená z dôvodu porušenia povinnosti rozhodnúť v primeranej lehote vo veci T-82/08, alebo subsidiárne znížil uvedenú náhradu škody na sumu 299 251,64 eura spolu s kompenzačným úrokom vypočítaným s prihliadnutím na skutočnosť, že uvedená suma sa skladá z rôznych súm, ktoré sa stali splatné v rôznych časových obdobiach,

uložil spoločnosti Guardian Europe povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka štyri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci výkladu pravidiel uplatniteľných, pokiaľ ide o obmedzenie v prípade pokračujúcej straty, keďže Všeobecný súd usúdil, že údajná majetková ujma spočívajúca v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, ktoré boli uhradené viac ako päť rokov pred podaním návrhu na náhradu škody, bola premlčaná.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci výkladu pojmu „príčinná súvislosť“, keďže Všeobecný súd usúdil, že porušenie povinnosti rozhodnúť v primeranej lehote predstavovalo rozhodujúcu príčinu údajnej majetkovej ujmy spočívajúcej v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, hoci podľa ustálenej judikatúry je rozhodujúcou príčinou platby takýchto nákladov vlastné rozhodnutie podniku neplatiť pokutu počas konania pred súdmi Únie.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci určovania obdobia, počas ktorého došlo k údajnej majetkovej ujme, a na nedostatočnom odôvodnení, keďže Všeobecný súd bez uvedenia dôvodov usúdil, že obdobie, počas ktorého došlo k údajnej majetkovej ujme spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku, sa mohlo líšiť od obdobia, počas ktorého došlo k protiprávnemu konaniu, ktoré údajne spôsobilo túto ujmu.

4.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení z dôvodu nadmernej kompenzácie pri priznaní kompenzačných úrokov, keďže Všeobecný súd priznal žalobkyni kompenzačný úrok v sume stanovenej odo dňa, ku ktorému žalobkyni zatiaľ ešte nevznikol nárok na uvedený kompenzačný úrok.