2.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 330/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 21 iulie 2017 – Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

(Cauza C-444/17)

(2017/C 330/09)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamant: Préfet des Pyrénées-Orientales

Pârâți: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Întrebările preliminare

1)

Articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 2016/399 din 9 martie 2016 (1), care prevede că, în cazul în care se reintroduce controlul la frontierele interne, dispozițiile relevante din titlul II (privind frontierele externe) se aplică mutatis mutandis, trebuie interpretat în sensul că controlul reintrodus la o frontieră internă a unui stat membru poate fi asimilat controlului efectuat la o frontieră externă, în momentul trecerii acesteia de către un resortisant al unei țări terțe, care nu are un drept de intrare?

2)

În aceleași circumstanțe de reintroducere a controalelor la frontierele interne, acest regulament și Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (2), permit să se aplice situației unui resortisant al unei țări terțe, care trece o frontieră la care controlul este reintrodus, facultatea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din directivă care oferă statelor membre posibilitatea de a continua să aplice la frontierele lor externe proceduri de returnare naționale simplificate?

3)

În cazul unui răspuns afirmativ la această din urmă întrebare, dispozițiile articolului 2 alineatul (2) litera (a) și ale articolului 4 alineatul (4) din directivă se opun unei reglementări naționale precum articolul L. 621-2 din Codul privind intrarea și șederea străinilor și dreptul de azil, care sancționează cu pedeapsa cu închisoarea intrarea ilegală pe teritoriul național a unui resortisant al unei țări terțe pentru care procedura de returnare instituită de această directivă nu a fost finalizată încă?


(1)  Regulamentul (UE) nr. 2016/399 din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, p. 1).

(2)  JO L 348, p. 98.