2.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 330/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 21. juulil 2017 – Préfet des Pyrénées-Orientales (Ida-Püreneede departemangu prefekt) versus Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier (Montpellier’ esimese astme kohtu Vabariigi prokurör), Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (Montpellier’ apellatsioonikohtu peaprokurör)

(Kohtuasi C-444/17)

(2017/C 330/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Préfet des Pyrénées-Orientales (Ida-Püreneede departemangu prefekt)

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier (Montpellier’ esimese astme kohtu Vabariigi prokurör), Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (Montpellier’ apellatsioonikohtu peaprokurör)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/399 (1) artiklit 32, mis näeb ette, et sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamisel kohaldatakse II jaotise (välispiiride kohta) asjakohaseid sätteid mutatis mutandis, tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi sisepiiril taaskehtestatud kontroll on piiriületamise korral kolmanda riigi kodaniku poolt, kelle ei ole riiki sisenemise õigust, samastatav kontrolliga, mida tehakse välispiiril?

2.

Kas samadel sisepiiril kontrolli taaskehtestamise asjaoludel on selle määruse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiviga nr 2008/115/EÜ (2) ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel lubatud kasutada juhul, kui kolmanda riigi kodanik ületab piiri, kus on piirikontroll taaskehtestatud, direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a ette nähtud õigust, mis annab liikmesriikidele võimaluse kohaldada oma välispiiridel jätkuvalt riigisiseseid lihtsustatud tagasisaatmismenetlusi?

3.

Kui vastus sellele viimasele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi artikli 2 lõike 2 punktiga a ja artikli 4 lõikega 4 on vastuolus niisugune riigi õigusnorm nagu välismaalaste riiki sisenemise ja riigis viibimise ning varjupaigaõiguse seadustiku artikkel L. 621-2, mis karistab ebaseaduslikult riiki sisenenud kolmanda riigi kodanikke, kelle suhtes ei ole selles direktiivis sätestatud tagasisaatmismenetlus veel lõpule viidud, vangistusega?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).

(2)  ELT L 348, lk 98.