18.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 309/30


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 17 lipca 2017 r. – Monachos Eirinaios/Dikigorikos Syllogos Athinon

(Sprawa C-431/17)

(2017/C 309/40)

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Monachos Eirinaios kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil

Strona pozwana: Dikigorikos Syllogos Athinon

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 dyrektywy 98/5/WE (1) należy interpretować w ten sposób, że wpis mnicha kościoła greckiego jako adwokata na listę prowadzoną przez właściwe organy państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym uzyskał on swoje kwalifikacje zawodowe, w celu wykonywania przez niego zawodu na podstawie tytułu zawodowego uzyskanego w kraju pochodzenia, może być zakazany przez prawodawcę krajowego ze względu na fakt, że mnisi kościoła greckiego nie mogą, w myśl prawa krajowego, być wpisywani na listy prowadzone przez rady adwokackie, ponieważ nie spełniają, ze względu na ich status, warunków niezbędnych dla wykonywania zawodu prawniczego?


(1)  Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 1998 r., L 77, s. 36).