18.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 309/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. jūlijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) – Monachos Eirinaios (mūks Ireneos), laicīgajā dzīvē Antonios Iakumakis/Atēnu Advokātu kolēģija

(Lieta C-431/17)

(2017/C 309/40)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias (Valsts padome, Grieķija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Monachos Eirinaios (mūks Ireneos), laicīgajā dzīvē Antonios Iakumakis

Atbildētāja: Atēnu Advokātu kolēģija

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 98/5/EK (1) 3. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka reģistrēt Grieķijas Baznīcas mūku par advokātu kādas dalībvalsts, kas nav tā dalībvalsts, kurā viņš ir ieguvis savu profesionālo kvalifikāciju, kompetentās iestādes reģistrā, lai viņš tur darbotos savā profesijā ar savas mītnes valsts profesionālās kvalifikācijas dokumentu, valsts likumdevējs var aizliegt tā iemesla dēļ, ka Grieķijas Baznīcas mūki saskaņā ar valsts tiesībām nedrīkst tikt ierakstīti advokātu kolēģiju reģistros, jo viņu statusa dēļ nepastāv garantijas, kas ir atzītas par nepieciešamām advokāta darbības veikšanai?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 36. lpp.).