18.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 17.7.2017 – Monachos Eirinaios (veli Ireneos), maallikkonimeltään Antonios Iakumakis v. Ateenan asianajajayhdistys

(Asia C-431/17)

(2017/C 309/40)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Monachos Eirinaios (veli Ireneos), maallikkonimeltään Antonios Iakumakis

Vastaaja: Ateenan asianajajayhdistys

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 98/5/EY (1) 3 artikla ymmärrettävä niin, että kansallinen lainsäätäjä voi kieltää sen, että Kreikan kirkon munkki merkitään muun kuin sen jäsenvaltion, jossa hän on hankkinut ammatillisen pätevyytensä, toimivaltaisen viranomaisen pitämään asianajajaluetteloon harjoittaakseen ammattiaan alkuperäistä ammattinimikettään käyttäen, sillä perusteella, että Kreikan kirkon munkkeja ei kansallisen oikeuden mukaan voi merkitä asianajajaluetteloihin, koska heidän tapauksessaan asianajotoiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömiksi katsotut takeet eivät munkkeuden vuoksi toteudu?


(1)  Asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu 16.2.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY (EYVL 1998, L 77, s. 36).