4.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 293/24


14. juulil 2017. aastal esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-427/17)

(2017/C 293/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Mifsud-Bonnici ja E. Manhaeve)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole taganud, et 14 linnastu asulareovee ja mahasadanud vihmavee kogumiseks kasutatavas ühises süsteemis hoitakse kogutud vett ja juhitakse seda puhastitesse vastavalt nõuetele, mis tulenevad nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivist 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (1), siis on ta rikkunud direktiivi 91/271/EMÜ artikli 3 lõigetest 1 ja 2, I lisa punktist A ning joonealusest märkusest 1 tulenevaid kohustusi;

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole korraldanud kogutud vee bioloogilist või muud sellega võrdväärset puhastust või ei ole esitanud piisavalt tõendeid, mis näitaksid, et direktiivi 91/271/EMÜ nõuded on 25 linnastu puhul sellega seoses täidetud, on Iirimaa rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artikli 4 lõigetest 1 ja 3 koostoimes direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 10 ja I lisa punktis B kehtestatud nõuetega;

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole taganud, et kogumissüsteemidesse sisenev 21 linnastu asulareovesi läbib enne selle tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse, kui on kirjeldatud artiklis 4 ja ette nähtud nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ I lisa punktis B, on Iirimaa rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artikli 5 lõigetest 2 ja 3 koostoimes direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 10 ja I lisa punktis B kehtestatud nõuetega;

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole taganud, et Arklow’i (IEAG_547) ja Castlebridge’i (IEAG_515) linnastute asulareoveepuhastitest väljuva vee juhtimine toimub eelnevate eeskirjade ja/või pädeva või asjakohase asutuse erilubade alusel, on Iirimaa rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artiklist 12;

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artikli 3 lõikes 1 on kohustatud liikmesriike tagama, et kõik teatavat suurust ületavad linnastud varustatakse asulareovee kogumissüsteemidega. Kui liikmesriik otsustab kasutada asulareovee ja mahasadanud vihmavee kogumiseks ja puhastitesse juhtimiseks ühist süsteemi, siis peab süsteem olema selline, et see tagab kogutud vee hoidmise ja puhastitesse juhtimise võttes arvesse ilmastikutingimusi ja hooajalisi muutusi. Komisjon on direktiivi artikli 15 alusel esitatud 7. ja 8. aruande ja kohtu-eelses menetluses Iirimaaga peetud vestluste alusel seisukohal, et Iirimaa ei täida oma kohustusi 14 linnastu puhul, sest ei ole rajatud kogumissüsteemi või lastakse heitmeid liigselt vette.

Nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artikli 4 lõikes 1 on kohustatud liikmesriike tagama, et kõigist teatavat suurust ületavate linnastutest pärit asuvareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse. Peale selle on direktiivi artikli 4 lõikes 3 kohustatud liikmesriike tagama, et asulareoveepuhastitest väljuv vesi vastab direktiivi I lisa punkti B asjakohastele nõuetele. Pärast Iirimaa esitatud teabe esitamist leiab komisjon, et Iirimaa ei täida artiklist 4 tulenevaid nõudeid 25 linnastu puhul veepuhasti puudumise tõttu, olemasoleva veepuhasti võimetuse tõttu puhastada kogu neis linnastutes tekkivat reovett, I lisa punkti B nõuete täitmata jätmise tõttu või direktiivi artikli 3 täitmata jätmise tõttu.

Nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 5 on kohustatud liikmesriike määrama kindlaks tundlikud alad ja nägema ette, et teatavat suurust ületava linnastu asulareovesi läbib kooskõlas I lisa punkti B nõuetega enne selle tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse, kui on kirjeldatud artiklis 4. Pärast Iirimaa esitatud teabe esitamist leiab komisjon, et Iirimaa ei ole direktiivi artiklit 5 rakendanud 21-s linnastus nõuetekohaselt.

Nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 12 on nõutud, et pädevad asutused tagavad, et reovee kõrvaldamine asulareoveepuhastitest toimub eelnevate eeskirjade ja/või erilubade alusel. Pärast Iirimaa esitatud teabe esitamist leiab komisjon, et Iirimaa ei täida artiklist 12 tulenevaid nõudeid kahe linnastu puhul, sest toimivatel veepuhastitel puuduvad kehtivad load.


(1)  EÜT 1991, L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/2, lk 26.