4.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/24


Žaloba podaná dne 14. července 2017 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-427/17)

(2017/C 293/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

určil, že Irsko tím, že nezajistilo, aby vody shromažďované ve 14 aglomeracích v kombinované soustavě městských odpadních a dešťových vod byly zadrženy a odváděny k čištění v souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (1), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2, přílohy I A a poznámky pod čarou 1 směrnice Rady 91/271/EHS;

určil, že Irsko tím, že nezajistilo sekundární nebo jiné rovnocenné čištění, ani neposkytlo v tomto ohledu dostatečné důkazy k prokázání souladu se směrnicí 91/271/EHS, pokud jde o 25 aglomerací, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 1 a 3 ve spojení s požadavky článku 10 a přílohy 1 B směrnice Rady 91/271/EHS;

určil, že Irsko tím, že nezajistilo, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami z 21 aglomerací byly před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4, a v souladu s požadavky přílohy I B směrnice Rady 91/271/EHS, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 5 odst. 2 a 3 ve spojení s požadavky článku 10 a přílohy 1 B směrnice Rady 91/271/EHS;

určil, že Irsko tím, že nezajistilo, aby zneškodňování odpadních vod z čistíren městských odpadních vod v aglomeracích Arklow (IEAG_547) a Castlebridge (IEAG_515) podléhalo předem vydaným předpisům nebo předem uděleným zvláštním povolením, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 12 směrnice Rady 91/271/EHS.

uložil Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 91/271/EHS ukládá členským státům povinnost zajistit, aby aglomerace s populací přesahující určitý počet byly vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod. Pokud se členský stát rozhodne provozovat kombinovaný systém shromažďování a čištění městských odpadních a dešťových vod, musí být tento systém navržen tak, aby zajistil, že shromážděné vody budou zadrženy a odváděny k čištění s ohledem na klimatické podmínky, jakož i sezónní výkyvy. Na základě údajů získaných během 7. a 8. kola pro podávání zpráv podle článku 15 směrnice, jakož i diskuse s Irskem v průběhu fáze před zahájením soudního řízení je Komise toho názoru, že Irsko nesplňuje tuto povinnost ve 14 aglomeracích z důvodu neexistence stokové soustavy nebo nadměrného úniku.

Článek 4 odst. 1 směrnice Rady 91/271/EHS ukládá členským státům povinnost zajistit, aby městské odpadní vody z aglomerací s populací přesahující určitý počet byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jinému rovnocennému čištění. Dále čl. 4 odst. 3 směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, aby vypouštění z čistíren městských odpadních vod vyhovovalo požadavkům uvedeným v příloze I B. Po posouzení údajů poskytnutých Irskem se Komise domnívá, že Irsko nesplňuje požadavky článku 4 u 25 aglomerací kvůli neexistenci čistírny odpadních vod, neschopnosti stávající čistírny odpadních vod vyčistit veškeré vody z aglomerací, kterým slouží, nedodržení norem přílohy I B nebo v důsledku nedodržení článku 3 směrnice.

Článek 5 směrnice Rady 91/271/EHS dále členským státům ukládá povinnost vymezit citlivé oblasti a zajistit, aby byly městské odpadní vody vypouštěné z aglomerací s populací přesahující určitý počet do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4, a v souladu s požadavky přílohy I B. Po posouzení údajů poskytnutých Irskem se Komise domnívá, že Irsko nesplnilo požadavky článku 5 směrnice v případě 21 aglomerací.

Článek 12 směrnice Rady 91/271/EHS požaduje, aby příslušné orgány zajistily, aby zneškodňování odpadních vod z čistíren městských odpadních vod podléhalo předem vydaným předpisům nebo předem uděleným zvláštním povolením. Na základě informací poskytnutých Irskem se Komise domnívá, že Irsko nesplnilo požadavky článku 12, pokud jde o dvě aglomerace, ve kterých čistírny působí bez platného povolení.


(1)  Úř. věst. 1991, L 135, s 40; Zvl. vyd. 15/02, s. 26.