11.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 300/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 7 juli 2017 – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL mot Conseil des ministres

(Mål C-411/17)

(2017/C 300/27)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour constitutionnelle

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Motpart: Electrabel SA

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 2.1–2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 5 och 6.1 samt punkt 2 i bilaga I till Esbokonventionen om ”miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang” tolkas i enlighet med preciseringarna i Faktablad om tillämpningen av konventionen på verksamhet i samband med kärnkraft och Praxisrekommendastioner för tillämpningen av konventionen på kärnkraftsverksamhet?

2)

Kan artikel 1 ix i Esbokonventionen om definition av ”behörig myndighet” tolkas så, att den innebär att sådana lagstiftningsakter som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen inte omfattas av tillämpningsområdet för den konventionen, med hänsyn till bland annat de olika undersökningar och utfrågningar som gjorts i samband med att den lagen antogs?

3)

a)

Ska artiklarna 2–6 i Esbokonventionen tolkas så, att de är tillämpliga innan en sådan lagstiftningsakt antas som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen, i vilken artikel 2 innebär att dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2 senareläggs?

b)

Beror svaret på fråga 3 a på om frågan avser kärnkraftverket Doel 1 eller Doel 2, med hänsyn till att det för det förstnämnda kärnkraftverket är nödvändigt att anta lagstiftningsakter för att genomföra den ovannämnda lagen av den 28 juni 2015?

c)

Kan landets elförsörjning utgöra ett tvingande skäl av allmänintresse som medför att det är möjligt att inte tillämpa artiklarna 2–6 i Esbokonventionen eller att skjuta upp tillämpningen?

4)

Ska artikel 2.2 i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor tolkas så, att sådana lagstiftningsakter som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen inte omfattas av tillämpningsområdet för den konventionen, eventuellt med hänsyn till de olika undersökningar och utfrågningar som gjorts i samband med att den lagen antogs?

5)

a)

Ska, med hänsyn till bland annat Maastrichtrekommendationerna om sätt att främja allmänhetens deltagande i beslutsprocessen i miljöfrågor, beträffande beslutsprocesser i flera skeden, artiklarna 2 och 6 i Århuskonventionen, jämförda med bilaga I.1 i samma konvention, tolkas så, att de är tillämpliga innan en sådan lagstiftningsakt antas som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen, i vilken artikel 2 innebär att dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2 senareläggs?

b)

Beror svaret på fråga 5 a på om frågan avser kärnkraftverket Doel 1 eller Doel 2, med hänsyn till att det för det förstnämnda kärnkraftverket är nödvändigt att anta lagstiftningsakter för att genomföra den ovannämnda lagen av den 28 juni 2015?

c)

Kan landets elförsörjning utgöra ett tvingande skäl av allmänintresse som medför att det är möjligt att inte tillämpa artiklarna 2 och 6 i Århuskonventionen eller att skjuta upp tillämpningen?

6)

a)

Ska artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (1) av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, jämförd med punkt 13 a i bilaga II till samma direktiv, i förekommande fall mot bakgrund av Esbo- och Århuskonventionerna, tolkas så, att de är tillämpliga på senareläggningen av dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i ett kärnkraftverk, vilket, såsom i förevarande fall, medför betydande investeringar och säkerhetsuppgraderingar för kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2?

b)

Om fråga 6 a besvaras jakande, ska artiklarna 2–8 och 11 i och bilagorna I, II och III till direktiv 2011/92/EU tolkas så, att de är tillämpliga före det att en sådan lagstiftningsakt antas som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen, i vilken artikel 2 innebär att dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2 senareläggs?

c)

Beror svaret på frågorna 6 a och b på om de avser kärnkraftverket Doel 1 eller Doel 2, med hänsyn till att det för det förstnämnda kärnkraftverket är nödvändigt att anta lagstiftningsakter för att genomföra den ovannämnda lagen av den 28 juni 2015?

d)

Om fråga 6 a besvaras jakande, ska artikel 2.4 i direktiv 2011/92/EU tolkas så, att senareläggning av avaktiveringen av ett kärnkraftverk får undantas från tillämpningen av artiklarna 2–8 och 11 i direktiv 2011/92/EU på grund av tvingande skäl av allmänintresse i samband med nödvändigheten att säkerställa elförsörjningen i landet?

7)

Ska begreppet särskild lagstiftning i den mening som avses i artikel 1.4 i direktiv 2011/92/EU tolkas så, att det innebär att en sådan lagstiftningsakt som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen inte omfattas av tillämpningsområdet för det direktivet, med hänsyn till bland annat de olika undersökningar och utfrågningar som gjorts i samband med att den lagen antogs och som kan nå de syften som eftersträvas med det ovannämnda direktivet?

8)

a)

Ska artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG (2) av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, jämförd med artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (3) av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, i förekommande fall mot bakgrund av direktiv 2011/92/EU samt Esbo- och Århuskonventionerna, tolkas så, att den är tillämplig på senareläggningen av dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i ett kärnkraftverk, vilket, såsom i förevarande fall, medför betydande investeringar och säkerhetsuppgraderingar för kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2?

b)

Om fråga 8 a besvaras jakande, ska artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG tolkas så, att den är tillämplig före det att en sådan lagstiftningsakt antas som lagen av den 28 juni 2015 om ändring av lagen av den 31 januari 2003 om successiv nedläggning av kärnkraften för industriell produktion av elektricitet för att säkerställa energiförsörjningen, i vilken artikel 2 innebär att dagen för avaktivering och för att upphöra med industriell produktion av elektricitet i kärnkraftverken Doel 1 och Doel 2 senareläggs?

c)

Beror svaret på frågorna 8 a och b på om de avser kärnkraftverket Doel 1 eller Doel 2, med hänsyn till att det för det förstnämnda kärnkraftverket är nödvändigt att anta lagstiftningsakter för att genomföra den ovannämnda lagen av den 28 juni 2015?

d)

Om fråga 8 a besvaras jakande, ska artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG tolkas så, att skäl avseende landets elförsörjning kan anses utgöra tvingande skäl av väsentligt allmänintresse, bland annat med beaktande av de olika undersökningar och utfrågningar som gjorts i samband med att den ovannämnda lagen av den 28 juni 2015 antogs och som kan antas uppnå de syften som eftersträvas med det ovannämnda direktivet?

9)

Om den nationella domstolen, på grundval av svaren på ovanstående tolkningsfrågor kommer till slutsatsen att någon av de skyldigheter som följer av de ovannämnda konventionerna eller direktiven åsidosätts genom den angripna lagen, och att landets elförsörjning inte kan utgöra ett tvingande skäl av allmänintresse som medför att det är möjligt att avvika från de skyldigheterna, kan verkningarna av lagen av den 28 juni 2015 kvarstå, för att därigenom undvika rättsosäkerhet och göra det möjligt att uppfylla skyldigheterna enligt de ovannämnda konventionerna eller direktiven att bedöma miljökonsekvenserna och att ge allmänheten möjlighet att delta?


(1)  EUT L 26, s. 1.

(2)  EGT L 206, s. 7

(3)  EUT L 20, s. 7