11.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 300/22


A Cour constitutionelle (Belgium) által 2017. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL kontra Conseil des ministres

(C-411/17. sz. ügy)

(2017/C 300/27)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionelle

Az alapeljárás felei

Felperesek: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Alperes: Conseil des ministres

Az eljárásban részt vesz: Electrabel SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az „országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló” Espoo-i Egyezmény 2. cikkének (1)-(3), (6) és (7) bekezdését, 3. cikkének (8) bekezdését, 5. cikkét, és 6. cikkének (1) bekezdését, valamint I. függelékének 2. pontját az Egyezmény atomenergiával kapcsolatos tevékenységekre történő alkalmazásáról szóló tájékoztató dokumentumnak és az Egyezmény atomenergiával kapcsolatos tevékenységekre történő alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlatokról szóló ajánlásokban foglalt információknak megfelelően kell-e értelmezni?

2.

Úgy kell-e értelmezni az Espoo-i Egyezmény 1. cikkének az „illetékes hatóság” fogalmát meghatározó ix) pontját, hogy az „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat, többek között az e törvény elfogadása keretében készített különböző tanulmányok és lefolytatott meghallgatások figyelembevételével kizárja az említett Egyezmény hatálya alól?

3.

a)

Úgy kell-e értelmezni az Espoo-i Egyezmény 2-6. cikkét, hogy azokat az olyan jogi aktusok elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű leállítására és az általuk megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidőt?

b)

Eltérően alakul-e az a) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell elfogadni?

c)

Az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősül-e, amely lehetővé teszi az Espoo-i Egyezmény 2-6. cikkétől való eltérést, vagy ezek alkalmazásának felfüggesztését?

4.

Úgy kell-e értelmezni a „környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról” szóló Århusi Egyezmény 2. cikkének (2) bekezdését, hogy az „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat kizárja az említett Egyezmény hatálya alól, akár az e törvény elfogadása keretében készített különböző tanulmányokra és lefolytatott meghallgatások figyelembe vételével, akár azokat figyelembe nem véve?

5.

a)

A többszakaszos határozathozatali eljárások vonatkozásában, figyelembe véve többek között a „Környezettel kapcsolatos döntések meghozatalában a nyilvánosság tényleges részvételét elősegítő eszközökről szóló 2015. januári maastrichti ajánlásokat”, úgy kell-e értelmezni az Århusi Egyezmény II. mellékletével összefüggésben annak 2. és 6. cikkét,, hogy e rendelkezéseket az olyan jogi aktus elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű leállítására és az ipari villamosenergia-termelése befejezésére meghatározott határidőt?

b)

Eltérően alakul-e az a) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell elfogadni?

c)

Az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősül-e, amely lehetővé teszi az Århusi Egyezmény 2. és 6. cikkétől való eltérést, vagy ezek alkalmazásának felfüggesztését?

6.

a)

Esetlegesen az Espoo-i Egyezménnyel és az Århusi Egyezménnyel összefüggésben úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének 13. a) pontjával együttesen értelmezett 1. cikkének (2) bekezdését, hogy e rendelkezést kell alkalmazni egy atomerőmű leállítására és az általa megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidő elhalasztására, amely a jelen ügyhöz hasonlóan magában foglalja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőműre fordított jelentős beruházásokat és a biztonsági fejlesztéseket?

b)

Amennyiben az a) pontban megfogalmazott kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 2011/92/EU irányelv 2-8. és 11. cikkét, valamint az I., a II. és a III. mellékletét, hogy e rendelkezéseket az olyan jogi aktusok elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű leállítására és az általuk megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidőt?

c)

Eltérően alakul-e az a) és a b) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell elfogadni?

d)

Amennyiben az a) pontban megfogalmazott kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (4) bekezdését, hogy az az ország ellátása biztonságához kapcsolódó nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indokokból mentesítheti az atomerőművek leállításának elhalasztását a 2011/92/EU irányelv 2-8. és 11. cikkének alkalmazása alól?

7.

Úgy kell-e értelmezni a 2011/92/EU irányelv 1. cikke (4) bekezdésének értelmében vett „különleges jogszabály” fogalmát, hogy az „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat többek között az e törvény elfogadása keretében készített, és a fent hivatkozott irányelv céljainak elérésére alkalmas tanulmányok és lefolytatott meghallgatások figyelembevételével kizárja az említett Egyezmény hatálya alól.

8.

a)

Esetlegesen a 2011/92/EU irányelvvel, az Espoo-i Egyezménnyel és az Århusi Egyezménnyel összefüggésben úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi élőhely-irányelv 6. cikkét a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. és 4. cikkével összefüggésben, hogy e rendelkezést kell alkalmazni egy atomerőmű leállítására és az általa megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidő elhalasztására, amely, a jelen ügyhöz hasonlóan magában foglalja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőműre fordított jelentős beruházásokat és a biztonsági fejlesztéseit?

b)

Ha az a) pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igenlő, úgy kell-e értelmezni az élőhely-irányelv 6 cikkének (3) bekezdését, hogy azt az olyan jogi aktusok elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló, 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű leállítására és az általuk megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidőt?

c)

Eltérően alakul-e az a) és a b) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell elfogadni?

d)

Ha az a) pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igenlő, úgy kell e értelmezni az élőhely-irányelv 6 cikkének (4) bekezdését, hogy ez alapján az ország villamosenergia-ellátásának biztonságához kapcsolódó okok többek között a fent hivatkozott 2015. június 28-i törvény elfogadása keretében készített, és a fent hivatkozott irányelv céljainak elérésére alkalmas tanulmányok és lefolytatott meghallgatások figyelembevételével nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indokoknak tekinthetőek?

9.

A nemzeti bíróság, amennyiben a fenti előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott válaszok alapján meg kell állapítania, hogy a megtámadott törvény nem tesz eleget a fent hivatkozott egyezményekből és irányelvekből eredő kötelezettségeinek, és az az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága sem tekinthető nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak, fenntarthatja-e a 2015. június 28-i törvény joghatásait a jogbizonytalanság elkerülése és a környezeti hatásvizsgálatra, valamint a nyilvánosság részvételére vonatkozó, a fent hivatkozott egyezményekből vagy irányelvekből származó kötelezettségek teljesítése érdekében?