16.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 347/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Austria) la 3 iulie 2017 – Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol

(Cauza C-396/17)

(2017/C 347/06)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: Martin Leitner

Autoritatea pârâtă: Landespolizeidirektion Tirol

Întrebările preliminare

1.1)

Dreptul Uniunii, în special articolele 1, 2 și 6 din Directiva 2000/78/CE (1) coroborate cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale, care în vederea înlăturării unei discriminări a funcționarilor activi prevede o reglementare tranzitorie, în cadrul căreia, cu ajutorul unui „salariu de reîncadrare”, care, deși exprimat în bani, corespunde totuși unei încadrări determinate, concret atribuibile, are loc încadrarea din vechiul sistem bienal într-un nou sistem bienal (în sine nediscriminatoriu pentru funcționarii nou intrați în serviciu) și subzistă astfel fără a fi diminuată discriminarea în funcție de vârstă a funcționarilor activi?

1.2)

Dreptul Uniunii, în special articolul 17 din Directiva 2000/78/CE, precum și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale, care împiedică posibilitatea funcționarilor activi de a solicita, conform interpretării realizate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin Hotărârea din 11 noiembrie 2014, C-530/13 (Schmitzer) a articolelor 9 și 16 din Directiva 2000/78, stabilirea încadrării în treapta salarială invocând articolul 2 din Directiva 2000/78 la momentul anterior reîncadrării în noul sistem de salarizare, prin faptul că temeiurile legale corespunzătoare au fost declarate retroactiv inaplicabile, odată cu intrarea în vigoare a legii originare și se exclude în special luarea în considerare a perioadelor de activitate realizate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani?

1.3)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1.2:

Prevalarea aplicării dreptului Uniunii statuată în Hotărârea din 22 noiembrie 2005, C-144/04 (Mangold) și în alte cauze impune ca dispozițiile referitoare la funcționarii activi abrogate în mod retroactiv să fie aplicate în continuare la momentul anterior reîncadrării, astfel încât acești funcționari să poată fi încadrați retroactiv într-un mod nediscriminatoriu în sistemul vechi și să poată fi reîncadrați în mod nediscriminatoriu în noul sistem de salarizare?

1.4)

Dreptul Uniunii, în special articolele 1, 2 și 6 din Directiva 2000/78/CE coroborate cu articolele 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care înlătură doar la nivel declarativ o discriminare existentă pentru motive de vârstă (cu privire la luarea în considerare a perioadelor de activitate realizate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani), stabilind faptul că perioadele realizate în mod real în timpul discriminării nu mai sunt considerate în mod retroactiv ca fiind discriminatorii, cu toată că discriminarea subzistă de fapt neschimbată?


(1)  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16., Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).