16.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 347/5


Prasība, kas celta 2017. gada 30. jūnijā – Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste

(Lieta C-395/17)

(2017/C 347/05)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-F. Brakeland un A. Caeiros)

Atbildētāja: Nīderlandes Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Nīderlandes Karaliste nav izpildījusi tai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā (pēc grozījumiem – EKL 10. pants, kas savukārt kļuvis par Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta 3. punktu) paredzētos pienākumus, neatlīdzinot pašu resursus, kas bija jākonstatē ar Regulas Nr. 1552/1989 (1) 2., 6., 10, 11. un 17. pantu (tagad Regulas Nr. 1150/2000 (2) 2., 6., 10., 11. un 17. pants) un kas bija jānodod Savienības budžetā, zaudējumu, jo nav ticis izdot neviens pārvadājuma sertifikāts EUR.1, pārkāpjot Padomes Lēmuma 91/482 (3) 101. panta 1. punktu un šā lēmuma II pielikuma 12. panta 6. punktu attiecībā uz piena pulvera un rīsu importu no Kirasao laikposmā no 1997. līdz 2000. gadam, un, attiecīgi, Padomes Lēmuma 2001/822 (4) 35. panta 1. punktu un šā lēmuma III pielikuma 15. panta 4. punktu attiecībā uz putraimu un rupja maluma miltu importu no Arubas laikposmā no 2002. līdz 2003. gadam;

piespriest Nīderlandes Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kirasao un Arubas, divu Nīderlandes Karalistes aizjūras teritoriju, muitas iestādes ir kļūdaini izdevušas EUR.1 izcelsmes sertifikātus attiecībā uz piena pulveri, rīsiem, putraimiem un rupja maluma miltiem. Nav strīda par to, ka nav tikuši izpildīti nosacījumi preferenciālas izcelsmes piešķiršanai atbilstoši attiecīgajiem lēmumiem par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Ekonomikas kopienu. Kļūdas sertifikātos ir radījušas Savienībai pašu resursu zaudējumus EUR 18 192 641,95 apmērā Kirasao pieļauto administratīvo kļūdu dēļ un EUR 298 080 apmērā Arubā pieļauto administratīvo kļūdu dēļ.

Komisijas uzskata, ka Nīderlande kā dalībvalsts ir atbildīga atbilstīgi ES tiesībām par šiem pašu resursu zaudējumiem, kas radīti tās teritorijās, un ka atbilstīgi lojālas sadarbības pienākumam tai ir jānodod ES budžeta rīcībā kopējā nekonstatēto un neiekasēto muitas nodokļu un maksājumu (kam pieskaitāmi procenti) summa.


(1)  Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1552/89, ar ko īsteno Lēmumu 88/376/EKK, Euratom par Kopienas pašu resursu sistēmu (OV L 155, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 1. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 1. nodaļa 3. sējums, 169. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 25. jūlija Lēmums 91/482/EEK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Ekonomikas kopienu (OV L 263, 1. lpp.).

(4)  Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmums 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Aizjūras asociācijas lēmums”) (OV L 314, 1. lpp.).