11.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 300/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. jūnijā iesniedza Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) – Openbaar Ministerie/Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Lieta C-393/17)

(2017/C 300/23)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Antwerpen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Openbaar Ministerie

Atbildētāji: Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK (1), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir tāds tiesiskais regulējums kā 2013. gada 11. oktobra Augstākās izglītības kodeksa II.75. panta 6. punkts, ar kuru neakreditētām izglītības iestādēm ir noteikts vispārējs aizliegums to izsniegtajos diplomos izmantot nosaukumu “maģistrs [master]”, ja ar šo tiesisko regulējumu ir paredzēts nodrošināt, ka tiek ievērots vispārējo interešu apsvērums, proti, prasība garantēt augstu izglītības līmeni, tā, lai būtu iespēja kontrolēt, vai izvirzītās kvalitātes prasības faktiski tiek pildītas?

2)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/123/EK (2) par pakalpojumiem iekšējā tirgū ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir tāds tiesiskais regulējums kā 2013. gada 11. oktobra Augstākās izglītības kodeksa II.75. panta 6. punkts, ar kuru neakreditētām izglītības iestādēm ir noteikts vispārējs aizliegums to izsniegtajos diplomos izmantot nosaukumu “maģistrs”, ja ar šo tiesisko regulējumu ir paredzēts nodrošināt, ka tiek ievērots vispārējo interešu apsvērums, proti, pakalpojumu saņēmēju aizsardzība?

3)

Vai krimināltiesību norma, kas ir piemērojama flāmu iestāžu neakreditētām izglītības iestādēm, kuras izsniedz “maģistra” diplomus, ir samērīga Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 10. panta 2. punkta c) apakšpunkta izpratnē?


(1)  OV 2005, L 149, 22. lpp.

(2)  OV 2006, L 376, 36 lpp.