11.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 300/19


2017 m. birželio 30 d.Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Byla C-393/17)

(2017/C 300/23)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Openbaar Ministerie

Atsakovai: Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB (1) dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje turi būti aiškinama kaip draudžianti Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 (2013 m. spalio 11 d. Aukštojo mokslo sistemos kodeksas) II.75 straipsnio 6 dalies nuostatą, pagal kurią nepripažintoms mokymo įstaigoms bendrai uždraudžiama jų išduodamuose diplomuose vartoti pavadinimą „magistras“, jeigu šia nuostata turi būti užtikrinamas bendrojo intereso pagrindas, konkrečiai, reikalavimas garantuoti aukštą mokymo lygį, ir turi būti galima patikrinti, ar nustatyti kokybės reikalavimai iš tikrųjų įvykdyti?

2.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB (2) dėl paslaugų vidaus rinkoje turi būti aiškinama kaip draudžianti Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 (2013 m. spalio 11 d. Aukštojo mokslo sistemos kodeksas) II.75 straipsnio 6 dalies nuostatą, pagal kurią nepripažintoms mokymo įstaigoms bendrai uždraudžiama jų išduodamuose diplomuose vartoti pavadinimą „magistras“, jeigu šia nuostata turi būti užtikrinamas bendrojo intereso pagrindas, konkrečiai, paslaugų gavėjų apsauga?

3.

Ar baudžiamosios teisės nuostata, kuri taikoma Flandrijos institucijų nepripažintoms mokymo įstaigoms, kuriuos išduoda „magistro“ diplomus, atitinka proporcingumo principo kriterijų pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB <…> 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir 10 straipsnio 2 dalies c punktą?


(1)  OL L 149, 2005, p. 22.

(2)  OL L 376, 2006, p. 36.