11.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 300/19


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 30. juni 2017 — Openbaar Ministerie mod Freddy Lucien Magdalena Kirschstein og Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Sag C-393/17)

(2017/C 300/23)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hof van beroep te Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Openbaar Ministerie

Sagsøgte: Freddy Lucien Magdalena Kirschstein og Thierry Frans Adeline Kirschstein

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF (1) af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked fortolkes således, at det er til hinder bestemmelsen i artikel II.75, stk. 6, i Codex Hoger Onderwijs af 11. oktober 2013, der indeholder et almindeligt forbud mod, at ikke-anerkendte undervisningsinstitutioner anvender betegnelsen »master« på de eksamensbeviser, som de udsteder, når denne bestemmelse skal beskytte et hensyn af almen interesse, nemlig nødvendigheden af at sikre et højt undervisningsniveau, hvorved det skal kunne kontrolleres, om de krævede kvalitetskrav faktisk er opfyldt?

2)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF (2) af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked fortolkes således, at det er til hinder bestemmelsen i artikel II.75, stk. 6, i Codex Hoger Onderwijs af 11. oktober 2013, der indeholder et almindeligt forbud mod, at ikke-anerkendte undervisningsinstitutioner anvender betegnelsen »master« på de eksamensbeviser, som de udsteder, når denne bestemmelse skal beskytte et hensyn af almen interesse, nemlig beskyttelsen af modtagerne af tjenesteydelserne?

3)

Er den af de flamske myndigheder fastsatte straffebestemmelse for ikke-anerkendte undervisningsinstitutioner, der udsteder »master«-eksamensbeviser, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således som det fremgår af artikel 9, stk. 1, litra c), og artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF […]?


(1)  EUT 2005, L 149, s. 22.

(2)  EUT 2006, L 376, s. 36.