11.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 300/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Antwerpen (Belgie) dne 30. června 2017 – Openbaar Ministerie v. Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Věc C-393/17)

(2017/C 300/23)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Openbaar Ministerie

Odpůrci: Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

Předběžné otázky

1)

Je třeba směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES (1) ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu vykládat v tom smyslu, že brání ustanovení čl. II.75 odst. 6 kodexu o vysokém školství ze dne 11. října 2013, podle kterého je neakreditovaným vzdělávacím zařízením všeobecně zakázáno používat na diplomech, které vydávají, označení „magistr“, pokud má být tímto ustanovením chráněn důvod obecného zájmu, kterým je požadavek na zajištění vysoké úrovně vzdělávání, a který vyžaduje, aby bylo možné kontrolovat, zda jsou stanovené kvalitativní požadavky skutečně splněny?

2)

Je třeba směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES (2) ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu vykládat v tom smyslu, že brání ustanovení čl. II.75 odst. 6 kodexu o vysokém školství ze dne 11. října 2013, podle kterého je neakreditovaným vzdělávacím zařízením všeobecně zakázáno používat na diplomech, které vydávají, označení „magistr“, pokud má být tímto ustanovením chráněn důvod obecného zájmu, kterým je ochrana příjemců služeb?

3)

Je trestněprávní ustanovení, které se vztahuje na vzdělávací zařízení, jež nebyla akreditována vlámskými úřady a která vydávají magisterské diplomy, v souladu s požadavkem přiměřenosti podle čl. 9 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu?


(1)  Úř. věst. 2005, L 149 s. 22.

(2)  Úř. věst. 2006, L 376 s. 36.