14.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/13


Talan väckt den 23 juni 2017 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-377/17)

(2017/C 269/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe och L. Malferrari)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.1, 15.2 g och 15.3 i direktiv 2006/123/EG och artikel 49 FEUF genom att bibehålla bindande arvoden för arkitekter och ingenjörer i enlighet med Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (arvodestaxan för arkitekter och ingenjörer) (nedan kallad HOAI), och

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den tyska arvodestaxan för arkitekter och ingenjörer (HOAI) innehåller ett system med minimi- och maximipriser för dessa yrkeskategorier. Enligt kommissionen medför detta system att det blir svårare för arkitekter och ingenjörer som önskar konkurrera med befintliga yrkesutövare genom att avge anbud som ligger utanför de tillåtna priserna att ta sig in på marknaden. De förstnämnda förhindras att tillhandahålla motsvarande tjänster till ett lägre pris eller tjänster av högre kvalitet till ett högre pris.

Kommissionen anser att detta begränsar etableringsfriheten, både vad avser artikel 15.1, 15.2 g och 15.3 i direktiv 2006/123/EG och vad avser artikel 49 FEUF.

Enligt kommission är denna begränsning inte motiverad, bland annat med hänsyn till intresset att bibehålla tjänsternas kvalitet, vilken inte har ett omedelbart samband med priset.