14.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 269/13


Žaloba podaná dne 23. června 2017 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-377/17)

(2017/C 269/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 15 odst. 1, odst. 2 písm. g) a odst. 3 směrnice 2006/123/ES a z článku 49 SFEU, tím, že ponechala v platnosti závazné odměny pro architekty a inženýry podle HOAI (nařízení o odměnách pro architekty a inženýry);

uložit Spolková republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Německé nařízení o odměnách pro architekty a inženýry (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, HOAI) obsahuje systém minimálních a maximálních cen za služby poskytované v rámci těchto oborů. Tento systém ztěžuje usazování architektů a inženýrů, kteří chtějí nabídkami mimo přípustný cenový rámec konkurovat etablovaným poskytovatelům. Těmto poskytovatelům je bráněno v poskytování služeb stejné kvality za nižší ceny a služeb vyšší kvality za vyšší ceny.

Jedná se o omezení svobody usazování jako pro účely čl. 15 odst. 1, odst. 2 písm. g) a odst. 3 směrnice 2006/123/ES, tak pro účely článku 49 SFEU.

Toto omezení není odůvodněné, a zvláště není odůvodněné zájmem na zachování kvality služeb, která nemá přímý vztah k ceně.