14.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 269/13


Иск, предявен на 23 юни 2017 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-377/17)

(2017/C 269/19)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, пълномощници)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

Ищецът моли,

1.

да се установи, че тъй като задължителните хонорари на архитектите и инженерите продължават да се определят съгласно HOAI, Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 15, параграф 1, параграф 2, буква ж) и параграф 3 от Директива 2006/123/ЕО и по член 49 ДФЕС,

2.

да се осъди Федерална Република Германия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Германската Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Наредба за хонорарите на архитектите и инженерите, наричана по-нататък HOAI) съдържа система с минимални и максимални цени за услугите на лицата, упражняващи посочените професии. Въпросната система затруднява установяването на архитекти и инженери, които искат да встъпят в конкуренция с наложилите се доставчици на услуги, като предлагат услуги извън допустимата ценова рамка. На посочените доставчици на услуги се пречи да предоставят услуги със същото качество на по-ниски цени и услуги с по-високо качество на по-високи цени.

Това представлявало ограничение на свободата на установяване, както по смисъла на член 15, параграф 1, параграф 2, буква ж) и параграф 3 от Директива 2006/123/EО, така и по смисъла на член 49 ДФЕС.

Ограничението не било обосновано, по-специално от гледна точка на интереса от запазване качеството на услугите, тъй като то не се намира в пряка връзка с цената.